Idag skriver VLT och Västerås Tidning om de lokala prioriteringar Fp Västerås går till val på. Den 14/9 är det möjligt att byta spår – Västerås behöver en nystart och en ny kommunledning som faktiskt prioriterar skolan och förskolan. Vi går till val på att inte höja skatten. Omprioriteringar, ta bort all onödig byråkrati och än tydligare satsa skattepengarna där de behövs mest. Fp Västerås vill därför de kommande fyra åren satsa på 50mkr extra till äldreomsorgen för att höja kvaliteten. Vi vill också satsa 25mkr/år, totalt 100mkr under perioden 2014-2018 på att minska barngruppernas storlek. Dessa har under det rödgröna styret- där Socialdemokraterna leder kommunen- ökar dramatiskt i snitt från 15,2 barn per grupp under vår ledning 2010 till 16.4 barn per grupp 2014 under S/v/mp-ledning.
Detta är inte acceptabelt. Men i verkligheten är barngrupperna ännu större när man tittar på de kommunala respektive de enskilda förskolorna. Det finns också kraftiga variationer mellan förskolorna och det beror främst på fler barn och samtdigt som besparingar har skett. Åtminstone har förskolorna inte kompenserats så att de kan hålla barngrupperna nere som var ett viktigt mål för oss i Fp när vi styrde Västeråspolitiken 2006-2010.

Till skillnad från alla utspel och ofinansierade löften som S ger lokalt så prioriterar vi och presenterar våra förslag i det lokala manifestet och därmed hur vi i den lokala budgeten tänker satsa om vi vinner valet- detta oberoende av statsbidrag från den nationella nivån. Dagligen kan vi nu läsa och höra S-företrädare som blandar ihop det lokala och lovar nationella satsningar på det lokala. Men om detta blir verklighet kan ingen veta. S har ju tidigare i många valrörelser lovat billigare tandvård, men under alla år med S-regeringar blev det inte billigare.

Jag tycker att man lokalt- kommunen är huvudman och ansvarig för förskola och skola- måste vara tydlig och konkret i sitt budskap. Det gäller också hur man vill använda Västerås skattebetalares gemensamma resurser. Därför lyfter vi särskilt förskolan och äldreomsorgen. Vi har många viktiga förslag i vårt program för 2014-2018 och vi jag preciserat det viktigaste i ett valmanifest för 2014-2018 där ex högre lärarlöner finns med. Men det akuta är satsning på förskolan varför det har högsta prioritet.
Fp Västerås har också under mandatperioden 2010-2014 varje år slagits för högre lärarlöner och fick igenom- i oppositon-en mindre satsning som tyvärr avbröts vid årsskiftet 2014. Därför blir alla utspel från Carin Jänmtin och lokala S-företrädare märkliga minst sagt i frågan om högre lärarlöner.

Annonser

Idag presenterade Sveriges kommuner och landsting sin Öppna jämförelse 2014 för grundskolan. Positiva inslag på nationell nivå och i Västmanland visar Norberg i norra länsdelen att det går att höja resultaten- även om det tagit några år. Sedan jag besökte Centralskolan och träffade deras skolledning har det gjort ett antal åtgärder för att höja resultaten. Länets tio kommuner representerar i övrigt positoner som bekräftar att länets kommunledningar måste göra mycket mer. Vi kan inte nöja oss med att länets största kommun med ca 70% av invånarna hamnat på plats 150 av 290. En handfull kommuner hamnar i bottenskiktet av SKLs ranking, Skinnskatteberg hamnar längst ner bland våra kommuner.

Resultaten varierar även inom kommunerna. Men rankingen bekräftar att det behöver satsar mer på kunskapsuppföljning, bättre närvaro, bättre stödinsatser och inte minst rekrytera rätt lärare som kan sina ämnen. Här har vi ett stort bekymmer i Västerås som jag följt skolpolitiskt sedan 2002 men vi ser också att detta är ett problem som återfinns i hela landet.

I många kommuner som jag besöker får rektorerna och lärarna inte rätt förutsättningar. Skolpengen kommer inte ner till rektor eller så går den till tomma lokaler. Många obehöriga finns på skolorna och skolk och arbetsmiljön måste lyftas upp. Detta tar vi upp väldigt mycket just nu i Västerås där lärarfacken är mycket kritiska till kommunledningen. Jag noterar också på många skolor att de inte ges rätt resurser utifrån alla uttalanden och viljor som lokala skolpolitiker- som ytterst är ansvariga- ger uttryck för.

Västmanland måste komma igen, det finns ett för stort utbildningsglapp jämte riket och det finns stora skillnader i länet. Fp har bland annat utifrån detta föreslagit ändring i skollagen så att resurser ska fördelas bättre- men vi vill också att staten tar hela ansvaret för skolan för att jämna ut dessa variationer som vi så tydligt kan utläsa i olika mätningar.

http://www.skl.se

Följer både den nationella och lokala skoldebatten i många kommuner. Helt klart är resultaten i många kommuner eller i vissa skolor inom kommunen inte tillfredsställande. Folkpartiet anser att skolans ska prioriteras, även resursmässigt. Men till skillnad från andra partier som bara vill anslå ”mer resurser” så tror jag inte att mer pengar i sig löser skolans problem. Resurser behövs för att höja lärartätheten, men inte hur som helst. Det är behöriga och ämnesbehöriga lärare som ska bemanna våra skolverksamheter. Resurser ska innan de läggs på mindre klasser i första hand gå till speciallärare och stödfunktioner omkring lärarna som många kommuner bantat bort i besparingstider. Detta har Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet gjort i min hemkommun Västerås. Jag har ett antal gånger kritiserat detta i kommunfullmäktige. Bakgrunden är att de rödgröna lägger på nya krav på förskolor och skolor utan att anslå extra pengar. De skriver i budget att de vill minska klasserna men lägger inga extra pengar på det osv. Detta är inte en hållbar skolpolitik. I nästa vecka ställer jag en fråga till ansvarigt V-kommunalråd om vad hon tänker göra kring lärarnas arbetsmijö i Västerås som bara blivit sämre.

I Västerås fall har jag drivit följande främst: ta reda på vart skolpengen idag tar vägen- avslag på motionen av de rödgröna. Se över resursfördelningssystemet för att resurserna ska hamna rätt- avslag från de rödgröna. Satsa på högre lärarlöner. Här fick vi delvis igenom en tillfällig satsning 2012/2013. Vid årsskiftet meddelade de rödgröna att satsningen på högre lärarlöner upphör. Folkpartiet går till val i sitt program på att återuppta en lärarlönesatsning vid sidan av de karriärtjänster vi drivit igenom nationellt i regeringen.

Skolan behöver i vissa kommuner mer resurser. I många kommuner är utmaningen främst att se till att skolpengen hamnar rätt. Utifrån PISA/OECD-rapporterna så ser vi att de länder som kommer i topp lägger mindre pengar på skolan. Detta indikerar att vår främsta uppgift är att ställa kunskapskrav, följa upp skolans och elevernas prestationer och sätta in rätt stöd. Vi måste också ställa krav på ämneskompetens hos lärarna. Detta kan också kosta pengar men är centralt för att vända resultaten.

Nu är det drygt 5 månader kvar till valet. Partiernas utspel om mer pengar kan i vissa fall stötta skolans utveckling men fokus ska i första hand ligga på kvalitetsarbetet och kunskapsuppdraget och där kan vi göra mycket mer utanför de just ekonomiska besluten.

Pengar löser inte skolans resultat, dvs att bara anslå generella resurser till skolan med risk att de hamnar i svarta hålet. Vissa satsningar måste göras vilket självklart kostar pengar tex fortbildning, anställa speciallärare och satsa på lärarlöner. Här är vi beredda att prioritera- lokalt som nationellt.