Välfärd


Hundra skillnader mellan Fp och M
#9 Migrationspolitik

Det är flera utöver mig, ex vår partiledare i Ekot, som starkt reagerade på migrationsminister Tobias Billströms (m) intervju i Dagens Nyheter om papperslösa barn och ungdomars möjlighet att gå i skola. För oss i Folkpartiet har detta varit en viktig fråga och det har inte varit en hemligthet att Moderaterna motsatt sig detta förslag och förhalat detta ärende i flera år. Det är en komplex och svår fråga, men en viktig fråga för de barn och ungdomar som berörs. Regeringen har nyligen och riksdagen konfirmerade sedan beslutet bestämt att sk papperslösa barn ska få tillgång till undervisning i skolan och ungdomarna i gymnasieskolan. Det är en juste ansats att barn som väntar på uppehållstillstånd eller hamnat i en oklar situation mellan avvisning och det faktuk att många avvisningar inte kan genomföras (inte enbart pga av att man gömmer sig) utan flera fall som jag känner till så vet Migrationsverket var personerna finns men kan inte verkställa beslut.

Det finns personer som bott i Sverige i över tio år och där Migrationsverket inte kan verkställa ett avvisningsbeslut. Dessa personer lever i ett ingemansland och ett utanförskap som leder till att de har svårt att få en bostad, få ett arbete men också att de finns utanför de ekonomiska trygghetssystem som omfattar andra. Våra trygghetssystem som finns ska i första hand gå till de som har laglig rätt att vistas i Sverige. Men det finns en liten grupp enskilda som trots Migratonsverkets vetskap ändå lever i ett utanförskap, här måste vi hitta lösningar.

När det gäller barnen och ungdomarna måste de – och det blir tydligt med riksdagens beslut- känna en frihet att gå till skolan utan att riskera att polisen söker upp och försöker avvisa dem.
Papperslösa får nu tillgång till skola och gymnasieskola, det är ett bra beslut, meddelade skolminister Björklund redan i höstas. Det är beklämmande att ett statsråd som är ansvarig för politikområdet och överenskommelsen med Miljöpartiet inte känner till alla dess delar men också gör oacceptabla uttalanden om personers utseenden.Yttrest är det Moderaterna som får ta ansvar för sina statsråd men agerandet är mycket olämpligt och har skadat statsrådets trovärdighet.

I sakfrågan är detta en fråga som Fp och M tycker olika och som vi äntligen fått gehör för i regeringen med stöd av de andra partierna. Men efter gårdagens utspel från M-statstådet undrar man om M står bakom beslutet eller inte.

Annonser

Efter juluppehåll samlas riksdagen idag igen i Stockholm. Partiledarna startar vårens session med att debattera. Min förhoppning är att utbildning och arbete ska vara Folkpartiets fokus, men också lyfta de stora utmaningar vi ser inom vårt andra ministerområde, integrationspolitiken och förmedla det komplexa men också visa på hur vi som liberaler i regeringen vill utveckla och lösa dessa hinder som vi identifierat för att människor ska kunna komma ut i arbetslivet. Ungdomsarbetslösheten är ytterligare en sådan utmaning- här krävs det inte bara lägre arbetsgivaravgift utan även införandet av ungdomslöner motsvarande 70-75% av en lön för att få in ungdomarna på arbetsmarknaden. Det finns också andra arbetsrättsliga delar som kan underlätta för unga och vuxna att komma in, men det akuta är ungdomarna. Medveten om att grunden för denna problematik är att en stor andel av de arbetslösa ungdomarna inte har slutbetyg från gymnasiet, detta har vi lyft och presenterat en ny skolpolitik som ständigt attackeras från vänstern, socialdemoktratin men även från Miljöpartiet.

#8 Hundra skillnader mellan Fp och M
Återstår att se om Moderaterna kommer med några nyheter, kanske något nytt inom försvarspolitiken där Folkpartiet haft en annan ståndpunkt i försvaret av Gotland eller varför inte Folkpartiets utrikespolitiska kritik mot M i frågan om att kräva att Syriens regim ska ställas inför internationll rätt när det gäller de ansvariga?

Vad S-gruppledaren i riksdagen kommer att leverera; här finns ju en uppenbar konflikt mellan S-partiet och ”LO-partiet” i fråga om välfärden och vinstuttag och därmed synen på valfrihet och alternativ. Intressant blir det.

Vad Åkesson kommer att leverera vet jag inte, men sannolikt så lär han ta upp invandringspolitiken, men vid ngn partiledardebatt så gjorde han inte det, måste vara en del av hans taktik att inte bara framstå som enfrågeparti- men de flesta vet att 99% av hans utspel rör just invandringspolitkiken, inte integrationspolitiken och hur vi ska lyckas med det. Här har Folkpartiet mer att bidra med.

Hundra skillnader mellan Fp och M

#7 Meddelarfrihet inom alternativa utförare

Idag meddelade koncernen Academedia att man på deras friskolor nu beslutat att införa meddelarfrihet. Det vill säga att deras personal nu får fria händer att asktivt avslöja missförhållanden eller anmäla brister i kvalitet etc. Detta är något som vi i Folkpartiet aktivt drivit i de politiska församlingar där vi är aktiva, inte minst inom regeringen.

Folkpartiet har också, till skillnad från Moderaterna, varit anhängare av whistleblowers även inom de skattefinansierade, alternativa verksamheterna. Moderaterna har inte varit för meddelarfrihet och snarare argumenterat emot Folkpartiets förslag med hänsyn till företagshemligheter. Det är självklart att vi har tillräckliga tuffa kvalitetskrav och system för uppföljuning för verksamheter som drivs via skattesedeln och där våra medborgare, unga som äldre, ska få en bra service och ett gott bemötande. Det får under inga omständigheter råda en slags hemlighetsmakeri där skolan eller äldreboendet försöker tysta kritiska röster mot bristande kvalitet i verksamheten, därför är det centralt att meddelarfrihet införs, oavsett huvudman.

Det gäller ex skolan men inte minst äldre-och handikappomsorgen där behovet av whistleblowers inte ska underskattas. Flera exempel, även i min kommun Västerås, har bekräftat att anställda inom privata alternativ känner stor press att inte avslöja missförhållanden. De hjältar som trotsar lokala chefer och avslöjar dåligt bemötande eller omsorg på äldreboendena måste få vårt aktiva stöd. De som trotsat sina chefer har sedan tyvärr omplacerats, än vanligare frysts ut och fått sparken. Detta är förstås oacceptabelt.

Folkpartiet måste fortsätta driva på mot regeringen och särskilt Moderaterna och justitieministern Beatrice Ask så att arbetet med detta faktiskt kommer igång. Det är en sak att avisera en översyn, det är en stor skillnad att faktiskt sätta igång ett utredningsuppdrag med tydliga direktiv att föreslå faktiska reformer.

Folkpartiet anser att det utöver skollagen som sedan 1 juli 2010 ställer samma krav på friskolor och kommunala skolor, att regelverket dels bör kompletteras med meddelarfrihet även för privat anställda, dessutom har vi aviserat i nästa år 2013 vi ska införa en Lex Sarah inom skolans område.

Hundra skillnader mellan Fp och M

#6 Skola/stadsdelsutveckling av Bäckby i Västerås

Kommunfullmäktige i Västerås hade en debatt med anledning av budgetavstämningen för 2013. Till skillnad från budgetbeslutet i juni tillkom det extra statsbidrag att fördela ut samtidigt som vi ser ökat behov av insatser för att dämpa underskottet inom hemtjänst och vården. Det viktigaste för Fp är att vi fick gehör för ytterligare 12,5mkr i extra lärarlönesatsning för 2013, utöver det centrala läraravtalet. Men vårt mål var 15mkr + 5, totalt 20.

Den stora debatten blev ändå kring vår överenskommelse där Socialdemokraterna och Vänsterpartiet accepterat ett Fp-förslag om sammanslagning av Sofiaskolan, Bäckbyskolan och Hällbyskolan som jag aviserade i somras. Detta blev nu klubbat och debatten blev tydlig mellan Fp och M. Vi satsar mer på stadsdelsutveckling, vi löser inte utmaningarna i området om vi avvecklar skolverksamheten. Vi löser inte stadens totala lokalproblem med en höghstadieavveckling- som egentligen var Moderaternas ursprungsförslag, men det ville man inte prata högt om igår. Med Fp:s förslag behåller vi en högstadieskola i området och vi löser det akuta problemet sedan 2009 med Sofiaskolan för elever med autism.

Vi kommer ställa höga kvalitetskrav och ha skolverksamheterna på Bäckby under lupp. Skolans resultat är inte tillfredsställande, men det är 5-6 enheter som har samma problem i Västerås, det andra är elevunderlaget, att många är nyanlända och har kort tid i Sverige. Oavsett ska vi ställa tuffare krav på lärarnas kompetens och en skolledning som fokuserar på kunskapsresultaten och inte enbart på allt runt omkring i området.

Med Fp:s förslag som nu blivit det faktiska beslutet bidrar vi dels till färre lokaler, dels till ökad fokus på kunskapsuppdraget- dels att bidra till en fortsatt utveckling av stadsdelen Bäckby- ett arbete som vi tog inititiv till i mars 2009. Till skillnad från de andra partierna i stadshuset har det faktiska intresset att göra aktiva, uthålliga insatser i området Bäckby inte varit så stort. Men för oss är skola och integration/arbetsmarknad det viktigaste sättet att bryta utanförskapet, öka delaktigheten och bidra till trygga områden i hela Västerås. Likt vårt engagemang för skolan och högre lärarlöner kommer vi fortsätta verka för att Bäckby ska utvecklas.

Hundra skillnader mellan Fp och M

#5 Beställar-utförarmodellen i Västerås

Sedan 1990-talet har Västerås haft en väl fungerande uppdelning mellan beställarnämnderna, dvs de politiska nämnderna, och utförardelen i den kommunala organisationen. Organisationen infördes då genom en överenskommelse mellan S och Fp. Modellen har sedan dess inte reformerats och växt så pass att den administrativa överbyggnaden blev för stor. Under mandatperioden 06-10 upptäckte vi i flera ärenden att den politiska styrningen inte fick fullt genomslag, att politiskt fattade besut inte var kända, att beslut och resurser som var öronmärkta till vissa delar i ex skolverksamheten användes till andra områden. Detta är förstås inte acceptanbelt. Tanken med beställar-utförarmodellen är att skilja beställningen av verksamheten och vem det är som utför den, arbetsgivar-och personalansvaret ska ligga helt på utföraren och alla s.k. hur-frågor. Den politiska styrelsen för utförarsidan ska inte vara partipolitisk egentligen utan verkställa det som beställarnämnderna prioriterat i budget och genom politiska beslut.

Helt klart har kommunala proAros i Västerås skenat i väg utifrån den ursprungliga modellen. Det beror både på tjänstemannakultur men också på hur politikerna agerat under åren. En mycket viktig del i beställar-utförarmodellen är att det offentliga ska separeras från fristående i den meningen att beslutsfattarna ska inta en strikt neutral position när man ger uppdrag och anslår medel eller när man genomför en upphandling inom äldreomsorgen eller inom vuxenutbildningen. Generellt sett har detta fungerat inte minst på äldreomsorgsområdet. Västerås skattebetalare har tjänat väldigt mycket på att effektivisera och separerar beslut och utförandet av hemtjänst mm genom upphandling etc.

Folkpartiet drev som först parti i mars 2010 att vi vill dela organisationen och renodla skoldelen. Problemet har varit skoldelen. Vi la senare en motion efter valet 2010 men dessvärre har slutresultatet hittills inte gått vår väg- mer än att vi faktiskt bidrog till att organisationen kommer att reformeras fr o m 1 januari 2013. För två år sedan var detta otänkbart då endast ett par partier insåg behovet av en förändring.

Fp och M intog olika positioner. M gjorde upp med S, V, Mp om att återföra allt till förvaltningsmodell. Man sätter därmed hela neutraliteten ur spel. Risken att beställaren nu sitter med både personal, lokaler, arbetsgvaransvar etc etc kommer att överta fokus från de viktiga verksamhetsfrågorna som man är satt att bevaka och följa upp främst. Neutraliteten mellan kommunen och fristående skolor och alternativ inom vård och omsorg har satts ur spel.

Min bedöming är att stadens nya organisaton från 1 jan 2013 kommer att behöva justeras igen då förslaget från S och M inte är neutral.

Hundra skillnader mellan Fp och M

#3 Arbetsmarknad/A-kassa

Folkpartiet libalerna driver frågan om obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. I tider med skakig arbetsmarknad och varsel är det viktigt att enskilda har en beredskap och en försäkring som man kan falla tillbaka på utan att riskera att hamna i en svår ekonomisk situation. Allianspartierna är inte eniga i denna fråga- men i statsbudgeten för 2011/2012 fick vi igenom en skrivning om att utreda införandet av en obligatorisk A-kassa.

I Sverige är finns det olika typer av försäkringar exempelvis sjuksförsäkringen och den ska lösas ut när man blir sjuk och inte kan arbeta. A-kassan är idag frivillig och det innebär också att väldigt många inte har någon A-kassa att åberopa vid arbetslöshet. Folkpartiet anser att det är viktigt att fler är med och förebygger ekonomiskt utanförskap och att man tvingas vända sig till socialkontoret för att söka försörjningsstöd. I en sådan situation tvingas man också göra av med sparade pengar, sälja hus eller bilen innan man kan få ekonomiskt bistånd av en kommun.

Enligt uppgift är tusentals personer inte med i A-kassan och de högre avgifterna har i vissa fall lett till att färre ansluter sig. Tittar man på målgruppen ungdomar, som normalt har det svårast att ta sig in på arbetsmarknaden är majoriteten inte med i någon A-kassa och saknar därmed ett skyddsnät vid arbetslöshet.

Återstår att se vad Socialförsäkringsutredningen kommer fram till i just denna del. Socialdemokraterna lär främst bevaka fackets roll, Moderaterna är tveksamma och menar att frågan är komplicerad. Jag tycker att Fp ska fortsätta driva denna fråga, detta är en principiell fråga kring hur vi säkrar trygga försäkringar inte bara nära människor blir sjuka utan också när de blir arbetslösa- då ska inte socialbidrag vara förstahandsalternativet för att ställa om till ett annat jobb eller studier. Fp anser att enskilda ska vara med a-kassan, att den bör vara obligatorisk, för att på sikt minska samhällets utgifter för arbetslöshet via sociala kostnader.

Fp driver vidare frågan om avgifterna till A-kassan, där vi vill se en ny förändring, det meddelade Jan Björklund i Almedalen i somras, bl.a. i SR. I helgen öppnade Anders Borg för en ompositonering i denna del.

Det är tröttsamt av både de stora politiska partierna och medierna att valsa runt med sifferexercis. Precis som med skolresultaten ser det väldigt olika ut i kommunerna och nationellt om man vill generalisera. Något enklare är det med ungdomsarbetslösheten, det finns statistik som tar in alla heltidsstuderande gymnasieelever och det finns riktig statistik vid Arbetsförmedlingen som räknar in 18-24-åringar som är arbetssökande och direkt, alltså nästa dag kan ta ett ledigt jobb som de erbjuds. Arbetet mot ungdomsarbetslösheten är en av våra viktigaste utmaningar för Folkpartiet vid sidan av skolans resultat. Det har allt sedan jag blev aktiv i Fp Västerås 2002 varit våra främsta frågor som vi arbetat med hela tiden, inte minst på lokal nivå. Jag hade också förmånen 2006-2010 att vara ansvarigt kommunalråd för utbildning och arbetsmarknad. Det görs ett aktivt arbete i många kommuner och många kommuner satsar på bra avtal med Arbetsförmedlingen men också på egna verksamheter inom arbetsmarknadsområdet och vuxenutbildningen. De höga nivåer som vi har idag i Västerås för arbetsmarknadspolitiska insatser och vuxenutbildning infördes under min tid som kommunalråd.

Men fokus måste fortsatt vara på att förebygga utslagning och avhopp från gymnasieskolan och behovet av att i efterhand lappa och laga. Ungdomsarbetslösheten är ett problem men inte lika svart som S-företrädare påstår i riksdagens kammare, för i vissa kommuner sjunker ungdomsarbetslösheten, medan den ökar i andra kommuner. Dels pga av fel utbilding, dels på grund av ofullständig utbildning men också pga av det osäkra arbetsmarknadsläget. Min bild är att vid sidan av kommunernas insatser och statens satsningar på yrkexvus och Yrkeshögskolan så finns det idag stora möjligheter för ungdomar att få stöd och utbildningsinsatser, tyvärr väljer inte alla ungdomar som skulle behöva detta att tacka ja. Istället för att tjafsa om siffror är det viktigt att varje kommun sitter och benar ut vilka som faktiskt sitter hemma och inte erbjuds ngt och de som inte har en utbildning och riskerar ett långt bidragsberoende. Detta är den riktiga ungdomsarbetslösheten men få verkar vilja fokusera på rätt målgrupp utan väljer att förenkla och uttala sig med felaktigt underlag.

Utöver reformeringen av skolsystemet som Fp och regeringen precis påbörjat (hösten2011) vill vi från Fp införa ungdomsavtal med lägre ingångslöner initialt. Detta kritiseras av alla från det rödgröna lägret och Kommunal, men alternativa, konstruktiva lösningar lyser med sin frånvaro. Den typen av debatt löser inte problemet: de ungas utanförskap på arbetsmarknaden.

Nästa sida »