Diverse


Jag är så glad att poeten Tomas Tranströmer får nobelpriset i litteratur. Det är en glad nyhet för oss Västeråsare då paret Tranströmer under många år bodde och arbetade i Västerås. Västerås inrättade för många år sedan på initiativ av folkpartisten Bengt-Åke Nilsson Tranströmerpriset till poetens ära och den utdelas till duktiga författare fortfarande. Det är ett sätt för staden att uppmärksamma och hylla ex-västeråsaren Tranströmer som numera är bosatt i Stockholm. Jag hade förmånen en gång att hälsa och småprata lite med Tomas och hans fru på en buss till Stockholm. Det är en intressant och klok person. Vi är stolta över att Tomas Tranströmer får årets nobelpris. Extra kul också att tidningen VLT och andra lokala medier som Västerås Tidning (helgens nummer) ägnar stor uppmärksamhet åt detta idag.

Annonser

Helgen har varit full av aktiviteter. Med syskonbarnen blir det mycket snack inför dagens skolstart. Tusentals elever börjar skolan idag och jag hoppas att det sker med stora förväntningar och att elever känner att skolan är en trygg arbetsplats. Jag hoppas också att skolan ska vara så pass intressant och lockande att eleverna vill gå till skolan, lära sig nya saker och aktivt deltan i skolarbetet, att de känner att det är en investering från samhällets sida. Mobbning har uppmärksammats de senaste dagarna och idag intervjuas jag av tidningen Skolvärlden om en skolfridslag och om att införa mobbning i brottsbalken. Jane Af Sandeberg skriver om detta på www.skolvarlden.se och om skolstarten skriver jag ett inlägg i dagens VLT där jag efterfrågar vad Vänsterpartiet har för agenda den närmaste tiden, de leder ändå den största skolnämnden i Västerås.

Igår medverkade jag i Västmanlandsakademin som leds av landshövdingen Ingmar Skogö. Alla vi akademiledamöter var inbjdna till en sommarakademi och även många gäster hade bjudits in till Gallery Astley i Uttbersberg, Skinnskattebergs kommun. Efter en otrolig intressant rundvandring i de gamla byggnaderna och parken med konstverk från Indien, Japan och Ryssland avslutades eftermiddagen med föredrag av Zornmuseets direktör samt så hade man arrangerat en panel om konstens betydelse för Västmanland. Anders Nyhlén som idag är motorn vid Galleri Astely invaldes som ny ledamot på stol nr 6, stort grattis till Anders!

Igår medverkade jag i egenskap av riksdagskandidat vid LRFs (lantbrukarna) arrangemang vid Brunnby Gård i Västerås. Flertalet partiet var representerade dock hade Vänsterpartiet och Miljöpartiet meddelat förhinder. Jag deltog i samma debatt inför valet 2006 och precis som då var fokus på våra partiets inställning till de gröna näringarna, men mest fokus låg på vår syn på EU:s jordbrukspolitik. Från Fps sida intar vi helt klart en mer rak och tydlig linje än alla andra partiet: fasa ut alla subventioner och ströd, ersätt bönder som bidrar till nyttigheter för miljö och klimat men inte för produktion och öka frihandeln med omvärlden. Jag upplevde de andra partierna somer protektionister. Folkpartiet ser gärna en inhemsk svensk produktion av livsmedel och andra varor, men det ska ske på marknadens villkor utan att staten ska snedvrida konkurrensen. Svensk mat och svenska grönsaker och frukter håller en så pass hög kvalitet att många av oss konsumenter är beredda att betala ett högre pris. Men det betyder inte att vi ska stänga ut billigare alternativ i affärerna. Man måste få välja och handla det man tycker är rimligt utifrån från pris också. Folkpartiet tycker att däremot ska ställas tuffa krav på ursprungsmärkning och att tuffa krav på andra länder på kvalitet, mindre anvädning av farliga medel i produktionen men också på ett gott djurskydd- något som vår europaparlamentariker Marit Paulsen fortfarande slåss för i Europaparlamentet.

Debatten tog också upp konkurrensen och villkoren för företagen och Folkpartiet och alliansens partier har en mer företagsvänlig politik än de rödgröna förslagen där man vill höja olika skatter och avgifter, bl.a. en kilometerskatt som också skulle inverka negativt för de gröna näringarna att överleva på landsbygden.

Summan av dagen var mycket positiv en liberal miljöpolitik och ett aktivt Folkpartiet i EU inte minst med Marit Paulsen visar att vårt parti har många bra idéer för en bättre och effektivare jordbrukspolitik än den som idag bedrivs i EU.

Regeringen meddelar att pensionärerna kommer att prioriteras vid kommande skattesänkningar. Detta är en god nyhet för pensionärerna som hittills inte omfattats av jobbskatteavdragets tre olika steg. Regeringens huvudlinje- arbetslinjen- är korrekt och det är mest effektivt att sänka skatterna för de som arbetar för att hushållen ska kunna konsumera och hålla igång ekonomin.

Detta ger arbetstillfällen, fler betalar skatt och detta är en viktig grund för vårt välfärdssystem, bl.a. för att finansiera och utveckla en god äldre- och handikappomsorg. När ekonomin tillåter, men också när pioriteringen nu diskuteras på nytt är det högst rimligt att pensionärerna får del av de planerade skattesänkningarna.

Vi är nog flera förtroendevalda och intresserad allmänhet i Sverige som väntar (Svenska Dagbladet) på miljöpartiets, socialdemokraternas och vänsterpartiets alternativa, välavvägda förslag till regeringens socialförsäkringssystem och trygghetssystem. Jag tillhör de som kritiserat det ursprungliga förslaget och jag noterar med tillfredsställelse att delar av mina krav och andra myndighetes synpunkter beaktats i regeringens nya förslag till rehabiliteringskedja och uppdrag till myndigheten Försäkringskassan. Den som främst är skyldig ett svar är riksdagsledamoten Veronica Palm (s) som bokstavligen attackerade regeringens förslag, efter henne kom Mona Sahlin (s) fram och ville påvisa regeringens orättvisa förslag. Som sagt brister fanns i förslaget och uppmärksammades av organisationer, myndigheter, enskilda politiker etc –  inte av Sahlin eller Palm. Men nu ville de vara med och politiskt skjuta ner Husmark Pehrsson. Strategin i media verkade fungera hyfsat bra med presskonferensen i riksdagen, Palm i Aktuelltstudion och Sahlin i SVTs Agenda. Tills media, främst Expressen, uppmärksammade socialdemokraternas reservation i budgetförslaget i riksdagens kammarprotokoll. Där har socialdemokraterna inga större alternativa förslag till regeringens politik på  socialförsäkringsområdet. Sedan dess har det varit knäpptyst från det socialdemokratiska partiet. Men det Sahlin tidigt var ute och lovade var att hon snarast skulle komma med ett bättre förslag som hon skulle presentera tillsammans med miljöpartiet och vänsterpartiet. Jag kan konstatera att det fortfarande idag inte finns något förslag gemensamt från de tre partierna. Vi får hoppas att oppositionen kommer med något snart om det inte helt ska tappa trovärdigheten som en rödgrön allians.

År 2009 har minst sagt varit väldigt händelsrik på olika sätt. Som förtroendevald kan man inte undgå att nämna finans-och bostadskrisen som drabbade Sverige hösten 2008. Den kommunala politiken påvekas i allra högsta grad av ekonomin- det är basen för hela det politiska prioriteringsarbetet. Skatteintäkter, prognoser är något vi följer hela tiden samtidigt som vi måste ha en kortsiktig beredskap och en strategi för den långsiktiga ekonomiska politiken. I Västerås har vi haft ett mycket bra år även 2009. 2007 och 2008 var väldigt starka med stora överskott, lägre arbetslöshet och därmed färre i behov av försörjningsstöd. Ingången i 2009 var trots all stark ekonomiskt sett eftersom budgeten baseras på 2008 års siffror. Det som har varit vår utmaning och som jag tycker att Folkpartiet och Västeråsalliansen lyckats väldigt bra med är att vi kunnat landa verksamheten 2009 med överskott trots flera signaler under april och juni om att vi kraftigt ska få mindre skatteintäkter. Nu har visserligen regeringen skjutit till 100 mkr extra för 2010 och 2011 förhoppningsvis, men vi har en god ekonomi och en stor reserv avsatt i den sk. balansfonden.

Det som varit i fokus utifrån vårt perspektiv i lokalpolitiken har varit främst att fortsätta utveckla skolpolitiken och implementera de beslut som Folkpartiet varit med och tagit initiativ till, lokalt som på riksplanet. Vi har haft en granskning under året av Skolinspektionen och den har bekräftat de analyser vi gjort av skolan sedan vi satt i opposition. Nu får vi ett ännu bättre och opartiskt underlag att jobba vidare med fokus på kvalitet. Den andra utmaningen har varit att anpassa ekonomin inom förskolan och där har vi tvingats anpassa tillgängligheten till våra resurser – med effekten att barn i förskola till arbetssökande och föräldralediga inte får lika många timmar som förr. Trots våra förändringar ligger vi fortsatt ovan den minimigräns som finns i lagstiftningen. Tack vare Folkpartiet gjorde Västeråsalliansen också revideringar i höstens beslut och ökade antalet timmar på fritids och inom förskola för denna målgrupp av barn. Det vikitgaste som inte kommit fram i debatten tycker jag är att barn till föräldrar som deltar i arbetsmarknadspolitiska insatser eller till föräldrar som studerar på heltid ex inom Sfi inte alls berörs av detta beslut vilket är viktigt att påpeka.

Västerås har också aktivt arbetat med Barnens År, med barnkonventionen och avslutat projektet Pettersberg och stadsdelsutvecklingen där. Nu har vi, på initiativ av Folkpartiet, fattat beslut om att all fokus nu ska ligga på att utveckla stadsdelen Bäckby som är i stort behov av åtgärder både inom skolan, trygghetsaspekter, men också den fysiska planeringen. Västerås stadsdelar ska inte vara lika, men det ska vara lika tryggt och bra att bo och verka oavsett vilken stadsdel det rör sig om, det är en viktig utmaning och en viktig uppgift för mig som bl.a har ansvar för integration, utbildning, arbetsmarknad och stadsdelsutveckling/demokrati. Jag ser fram emot att arbeta vidare med alla föreningar, pensionärsföreningar och alla ungdomar och skolelever som redan hört av sig till mig på olika sätt.

Arbetet med att förbättra situationen för romerna fortsätter och 2010 ska vi implementera den preparand-sfi som vi nyligen fattat beslut om. Det är många kvinnor som berörs och jag ser det som en viktig jämsställdhetsfråga. Vi ska också fortsätta utveckla dialogen dels med romska företrädare men också med de finska föreningarna nu när Folkpartiet och Västeråsalliansen fattat beslut om att ansöka hos regeringen om att vi ska bli ett finskt förvaltningsområde. Jag hoppas att vi kan bli det under våren 2o1o. Arbetet med demokrati och ett ökat valdeltagande kommer också att vara i fokus, inte minst för demokratigruppens arbete som jag leder- det arbetat ser jag fram emot, alla partier i demokratigruppen är väldigt aktiva och angelägna om att öka delaktigheten  och höja valdeltagandet.

Internationellt hoppas jag att demokratikämpen Aung San Suu Kyi i Burma snart släpps från sin husarrest och tillåts ställa upp i det kommande valet samt att demokratirörelsen och oppositionen i Iran fortsatt får omvärldens stöd i sitt arbete trots den sittande regimen. 

Avslutningsvis vill jag tillönska alla läsare av min blogg ett Gott Nytt År!

Följer ett inslag på Rapport om regeringens jämställdhetsbonus som infördes för att skapa flera ekonomiska incitament, inte minst för pappor att ta ut en större del av sin ledighet. En kartläggning som gjorts visar att bonusen inte fått det genomslag som förväntats, medias slutsats blir därför att jämställdhetsbonusen är en slags flopp. Jag delar jämställdhetsminister Nyamko Sabunis kommentar att det är för tidigt att döma ut denna reform som trots allt är viktig för att öka jämställdhetspolitiken. Jag jämför medias rapportering när vi införde gymnasiala lärlingsutbildningar hösten 2008, deras tes var snabbt att eleverna inte lockades av detta. Faktum är att vi har drygt 200-300 platser i kommunal och fristående gymnasieskola och på de kommunala har man valt att skriva in eleven först på ett vanligt yrkesprogram under hösten och sedan vårterminen får elev välja om man vill gå lärlingsspåret eller inte, dessutom var informationen till eleverna ute väldigt sent. Reformen som sådant tror jag väldigt mycket på, inte minst för att förebygga ungdomsarbetslösheten i Sverige. Jämställdhetsbonusen kan bli bra, men regeringen måste göra det mycket enklare att få information, enklare att fylla i blanketterna och marknadsföra reformen ytterligare på olika sätt. Ökar detta inte pappornas uttag av föräldraledigheten måste man över konstruktionen.

Nästa sida »