Arbetet mot mobbning och kränkande behandling i skolan måste prioriteras högre. Allt för ofta är det ett dokument som inte är väl förankrat bland elever och lärare, utan mer som ett av flera papper som visas upp när Skolinspektionen granskar kommunala eller fristående skolor. Den senaste veckan har fokus legat på riksinternatet Lundsberg i Storfors kommun. Återkommande inslag av pennalism, mobbning och kränkande behandling har varit känt och flera granskningar har genomförts av Skolinspektionen. Lundsberg fick kritik på ett antal punkter men slapp betala vite på 500 000kr. Skolledningen och rektorn har inte tagit sitt ansvar att snabbt agera och ge elever som bryter mot skolans rutiner en konsekvens. Underlåtenheten att agera kan bero på den kultur och tradition som finns vid riksinternatet med kamratuppfostran. Efter mitt besök vid Lundsberg kom jag snabbt till slutsatsen att rektor är för svag och saknar det stöd han behöver för att genomföra alla krav från Skolinspektionen.

Den senaste händelsen vid nollningsceremonin där elever använde strykjärn indikerar på att alla de dokument jag fick ta del av inte alls fått något genomslag på skolan, i synnerhet bland de äldre eleverna. Det är kärnan i Lundsbergs problematik- det är de äldsta eleverna som bestämmer, om inte direkt i klassrummet, så allt som händer innan och efter skoltiden. Att styrelsen sparkar rektor och ställer sina platser till förfogande efter Skolinspektionens beslut bekräftar skolans problem. Med stöd i skollagen beslutades om verksamhetsförbud vilket är det yttersta tecknet på att skolledningen totalt misslyckats i sitt arbete att skapa en acceptabel och trygg miljö på skolan. Tyvärr inser inte alla föräldrar detta utan fortsätter försvara skolledningen och glömmer totalt bort vad som hänt alla de elever som drabbats av mobbning och pennalism i alla år vid skolan. Problemet med nuvarande skollag och beslut är att endast skolverksamheten omfattas av verksamhetsförbud. Trots att många elever i praktiken måste flytta till andra kommuner för en skolplacering kan flera välja att gå näraliggande skolor. Problemet med fallet Lundsberg och övriga riksinternat är att boendet är en del av själva skolan. Problemen med pennalism och mobbning sker i huvudsak i boendet eller utanför på området, inte direkt i klassrummet inför läraren.

Detta visar att skollagen behöver skärpas till för att komma åt – inte bara problemen och otryggheten på skolan, utan även vid boendet i fallet riksinternat, eftersom boendet är en del av skolan och där elever vistas dygnet runt. Om vi inte angriper detta finns det en stor risk att de kränkande behandlingarna av yngre elever kommer att fortsätta oavsett om Lundsbergs skolverksamhet finns kvar eller inte.

Annonser