december 2012


julkort

Vill som traditionen bjuder sända en julhälsning till alla som på olika sätt följer mig under året och kommer med intressanta förslag och för fram åsikter om olika saker som behöver uppmärksammas. Detta vill jag tacka Er för och det är något jag uppskattar, det är just detta som är engagemang- att man vill lyfta något och försöka hitta en lösning på problemet. Ibland går det snabbt, ibland tar det tid. Året har varit intensivt med fullt fokus på integrationsfrågorna och skolfrågorna. Det är inga lätta områden och för att det ska bli bra krävs långsiktiga och uthålliga prioriteringar från flera nivåer i det politiska systemet. Frågorna är helt klart på agendan och jag tror att flertalet börjar inse hur viktigt det är för Sverige att föra en medveten politik som bryter människors utanförskap och att fortsätta förebygga det utanförskap som den förra skolpolitiken resulterade i genom att elever lämnade skolan utan stöd, utan slutbetyg och därmed inte har behörighet till gymnasiet eller högskolan. Att vrida tillbala klockan och ropa efter den gamla skolpolitiken som gällde fram till vårterminen 2012 är inget jag förordar. Under året har det hänt flera saker men vi kan nämna vårt fokus och framgång i att få igenon mer pengar till högre lärarlöner i Västerås och vårt ändrade ställningstagande i frågan om skolans framtid på Bäckby. På nationell nivå fortsätter jag arbeta med skolfrågor men också romska frågor som är en del av vår nationella minoritet. 2012 har också inneburit många resor utomlands med riksdagen, bl.a. till Kina, ett mycket intressant resmål men dessvärre få tecken på en resa mot en demokrati som vi önskar.

Under året har det varit mycket fokus på Europas ekonomi och det amerikanska valet-men också klassiska frågor som tågstrul i Mälardalen där jag verkar. Det är trots allt något bättre läge i Sverige men vi har också stora utmaningar och behöver en god beredskap om arbetslösheten fortsätter öka.

Det finns mycket att ta tag i även under nästa år, 2013.

Innan dess så hoppas jag att Ni passar på att umgås med nära och kära. Till syvende og sist är det vännerna och familjen som är viktigast och att man mår bra. Denna kombination gör att man sedan orkar ta tag i nya saker och driva nya frågor efter julhelgerna.

Tillönskar Er en God Jul och ett Gott Nytt År!

Roger Haddad

Annonser

Folkpartiet i Västerås har, utöver de prioriteringar som regeringen planerar att göra med inrättande av nya karriärsteg 2013 för att premiera duktiga lärare drivit igenom två viktiga beslut i Västerås kommunfullmäktige.

För innevarande år, 2012, har vi fått igenom i budgeten 15mkr extra i lärarlönesatsning, utöver det centrala avtalet. Dessa fördelas med 10mkr till kommunala och fristående grundskolor (varav ca 1,8mkr till fristående) respektive 5mkr till kommunala och fristående gymnasieskolor (varav 1,8 till frigymnasierna). Oavsett det olyckliga att dessa 15mkr bakats in i årets skolpeng råder det inga oklarheter om att denna extra lönepott just är avsedd till hljda lärarlöner.

Inför 2013 har Folkpartiet fått igenom ytterligare 12,5mkr i extra lönesatsning, utöver centrala avtalet, då kommer även förskolorna att inkluderas. Denna sammanställning bygger på direktkontakt med vissa skolor samt information från stadshuset och lärarfacken. Obs att de fristående skolorna fick sina resurser i dec 2012 retroaktivt.

Majoriteteten av våra friskolor har dessvärre inte velat ge ett tydligt besked hur den extra lönepotten kommer att användas, om den kommer att nå det som kommunfullmäktige motiverade sitt beslut med; nämligen höjda lärarlöner. Listan uppdateras när rektor meddelat tydliga besked.

Fristående gymnasieskolor, Västerås:
*IT-gymnasiet -meddelat att de kommer att använda hela lönepotten till högre lärarlöner utifrån egen prioritering.
Jensen gymnasium-ej svarat på mail, enl media kan inte garantera lönepåslag
ABB Industrigymnasium-
Västerås praktiska gymnasium-inga besked, inväntar info.
Design-och constructioncollge-
*Framtidsgymnasiet-meddelat i media att allt går till lärarlöner.
JB-gymnasium-
Klara gymnasium-
Kopparlundsgymnasiet-
Kunskapsgymnasiet-
Pilträdsgymnasiet-
Realgymnasiet-
Thoren Business School-
Västerås Citygymnasium-
Västerås Fria gymnasium-
Yrkesgymnasiet- vid platsbesök inga besked
Västerås Ridgymnasium-
Västerås Idrottsgymnasium-
Realgymnasiet-

Fristående grundskolor, Västerås
Centuriaskolan-
Exntréskolan-
Engelska skolan-lönepott går till lärarna
Stiftelsen Fryxellska skolan-överväger?
Grundskolan Äventyret-
Hagabergsskolan-
I Ur och Skur Misteln-
Rotundaskolan-överväger?
Jensen grundskola-
Kunskapsskolan i Västerås-
MBC-skolan-
Olympicaskolan-
Pilträdsskolan
Skälbyskolan-
Västerås Internationella skola-
Västerås Montessoriskola-
Västerås Waldorfskola-

Hundra skillnader mellan Fp och M

#7 Meddelarfrihet inom alternativa utförare

Idag meddelade koncernen Academedia att man på deras friskolor nu beslutat att införa meddelarfrihet. Det vill säga att deras personal nu får fria händer att asktivt avslöja missförhållanden eller anmäla brister i kvalitet etc. Detta är något som vi i Folkpartiet aktivt drivit i de politiska församlingar där vi är aktiva, inte minst inom regeringen.

Folkpartiet har också, till skillnad från Moderaterna, varit anhängare av whistleblowers även inom de skattefinansierade, alternativa verksamheterna. Moderaterna har inte varit för meddelarfrihet och snarare argumenterat emot Folkpartiets förslag med hänsyn till företagshemligheter. Det är självklart att vi har tillräckliga tuffa kvalitetskrav och system för uppföljuning för verksamheter som drivs via skattesedeln och där våra medborgare, unga som äldre, ska få en bra service och ett gott bemötande. Det får under inga omständigheter råda en slags hemlighetsmakeri där skolan eller äldreboendet försöker tysta kritiska röster mot bristande kvalitet i verksamheten, därför är det centralt att meddelarfrihet införs, oavsett huvudman.

Det gäller ex skolan men inte minst äldre-och handikappomsorgen där behovet av whistleblowers inte ska underskattas. Flera exempel, även i min kommun Västerås, har bekräftat att anställda inom privata alternativ känner stor press att inte avslöja missförhållanden. De hjältar som trotsar lokala chefer och avslöjar dåligt bemötande eller omsorg på äldreboendena måste få vårt aktiva stöd. De som trotsat sina chefer har sedan tyvärr omplacerats, än vanligare frysts ut och fått sparken. Detta är förstås oacceptabelt.

Folkpartiet måste fortsätta driva på mot regeringen och särskilt Moderaterna och justitieministern Beatrice Ask så att arbetet med detta faktiskt kommer igång. Det är en sak att avisera en översyn, det är en stor skillnad att faktiskt sätta igång ett utredningsuppdrag med tydliga direktiv att föreslå faktiska reformer.

Folkpartiet anser att det utöver skollagen som sedan 1 juli 2010 ställer samma krav på friskolor och kommunala skolor, att regelverket dels bör kompletteras med meddelarfrihet även för privat anställda, dessutom har vi aviserat i nästa år 2013 vi ska införa en Lex Sarah inom skolans område.

Hundra skillnader mellan Fp och M

#6 Skola/stadsdelsutveckling av Bäckby i Västerås

Kommunfullmäktige i Västerås hade en debatt med anledning av budgetavstämningen för 2013. Till skillnad från budgetbeslutet i juni tillkom det extra statsbidrag att fördela ut samtidigt som vi ser ökat behov av insatser för att dämpa underskottet inom hemtjänst och vården. Det viktigaste för Fp är att vi fick gehör för ytterligare 12,5mkr i extra lärarlönesatsning för 2013, utöver det centrala läraravtalet. Men vårt mål var 15mkr + 5, totalt 20.

Den stora debatten blev ändå kring vår överenskommelse där Socialdemokraterna och Vänsterpartiet accepterat ett Fp-förslag om sammanslagning av Sofiaskolan, Bäckbyskolan och Hällbyskolan som jag aviserade i somras. Detta blev nu klubbat och debatten blev tydlig mellan Fp och M. Vi satsar mer på stadsdelsutveckling, vi löser inte utmaningarna i området om vi avvecklar skolverksamheten. Vi löser inte stadens totala lokalproblem med en höghstadieavveckling- som egentligen var Moderaternas ursprungsförslag, men det ville man inte prata högt om igår. Med Fp:s förslag behåller vi en högstadieskola i området och vi löser det akuta problemet sedan 2009 med Sofiaskolan för elever med autism.

Vi kommer ställa höga kvalitetskrav och ha skolverksamheterna på Bäckby under lupp. Skolans resultat är inte tillfredsställande, men det är 5-6 enheter som har samma problem i Västerås, det andra är elevunderlaget, att många är nyanlända och har kort tid i Sverige. Oavsett ska vi ställa tuffare krav på lärarnas kompetens och en skolledning som fokuserar på kunskapsresultaten och inte enbart på allt runt omkring i området.

Med Fp:s förslag som nu blivit det faktiska beslutet bidrar vi dels till färre lokaler, dels till ökad fokus på kunskapsuppdraget- dels att bidra till en fortsatt utveckling av stadsdelen Bäckby- ett arbete som vi tog inititiv till i mars 2009. Till skillnad från de andra partierna i stadshuset har det faktiska intresset att göra aktiva, uthålliga insatser i området Bäckby inte varit så stort. Men för oss är skola och integration/arbetsmarknad det viktigaste sättet att bryta utanförskapet, öka delaktigheten och bidra till trygga områden i hela Västerås. Likt vårt engagemang för skolan och högre lärarlöner kommer vi fortsätta verka för att Bäckby ska utvecklas.

Idag har jag besökt SNS i Stockholm för att lyssna till två nationalekonomer, Anders Böhlmark och Mikael Lindahl som skrivit rapporten Lyfte friskolorna svenska elever? Studien omfattar grundskolan, tyvärr inte gymnasieskolan där andelen friskolor är fler än inom grundskolan. Hur som fick författarna positiva reaktioner att studien är välgjort och att det bidrar till en intressant bild och diskussion. Slutsatsen är bl.a. att valfriheten och möjligheten att välja friskolor faktiskt har lett till något högre resultat. Om man skulle öka snittet från 10% till 20% i andel friskolor (grundskolan) så skulle sannolikheten öka när det gäller att få högre resultat, fler skulle välja studieförberedande program och fler skulle läsa vidare på universitet och högskola är några av de punkter författarna lyfter.

Friskolereformen infördes dock samtidigt som flera andra reformer vilket gör att det kan vara svårt att utvärdera just friskolereformen för sig. Kommunaliseringen har också påverkat företags vilja att etablera sig i vissa kommuner och den lokalt varierande skolpolitiken kan också påverka föräldrarnas vilja att byta från en kommunal skola till en friskola. Jag hade personligen velat få mer information om effektivitet och resursanvädning samt hur friskolereformen faktiskt påverkat de kommunala skolornas effektivitet när det gäller ekonomi.

Författarna berörde kort skolsegregationen, men det var nästa område för de att studera eftersom det fria skolvalet också påverkar denna fråga. Min egen erfarenhet från en stor kommun som Västerås med många friskolor, inte minst på gymnasienivå är att segregationen inte är ett stort problem vid skolval i och med att vi hösten 2008 införde gymnasieintag och tog bort socialdemokraternas krav på närhetsprincipen. Med åren har detta tvärtom bidragit till en blanding i elevunderlag på våra skolor, i synnerhet på friskolorna. Med det gamla S-systemet skulle socioekonomsiskt svaga stadsdelar/tillika stadsdelar med många invandrare snarare tvingas in i skolor i just det georgrafiska området- det om ngt vore en segregation.