augusti 2010


Idag söndag deltog  jag som Folkpartiets representant med andra politiska kollegor vid Pingskyrkans panelsamtal om politik och fokus var på kommunala frågor som skolan, äldreomsorgen, trygghet men också varför vi är politiskt engagerade och lite om vår vision för Västerås framtid.

Stämningen var god och det var en fullsatt sal som lyssnade till våra inlägg samtdigt som det pågick en minifestival utanför för församlingens yngre medlemmar. Vår viktigaste fråga är skolan och det var det jag berättade mest om och hur vi vill utveckla kunskapssskolan men också förändra attityden hos många ungdomar till skolan och gymnasieskolan. En bra skolgång är en förutsättning för att lyckas senare i livet oavsett om man vill studera eller få ett arbete.

Jag berättade också om vårt engagemang för tryggare stadsdelar och vårt arbete på Vallby och det påbörjade arbetet på Bäckby som Fp vill fortsätta driva även efter valet.

När vi kom in på älrepolitiken blev det en debatt mellan mig och vänsterpartisetn om alternativ och valfrihet i äldreomsorgen och synen på vinst. Jag tycker att V överdriver frågan om vinst inom äldreomsorgen och kommer de till makten riskerar den valfrihetsreform som är införd under Fps ledning i äldrenämnden inom hemtjänsten men också välja vad man vill göra av hemtjänsttimmarna och av vilken utförare- den dubbla valfriheten- att vara ifrågasatt. Fp vill behålla och utveckla denna dubbla valfrihet.

Annonser

Igår torsdags presenterade jag tillsammans med mina kollegor i Västeråsalliansen vårt gemensamma valmanifest. Denna gång finns drygt 257 punkter som vi går till val på att arbeta för och genomföra under nästa mandatperiod. Folkpartiet är mycket nöjd med resultat och våra viktigaste frågor som ansvarsfull ekonomi, tydliga prioriteringar, satsningar på en kunskapsskola, värdiga äldreomsorg och en jobb-och integrationspolitik genomsyrar det gemensamma manifestet. Våra fyra partier kompletterar varandra på ett positivt sätt och vi hoppas och tror att västeråsarna gärna vill se en fortsättning på den politik som vi påbörjat sedan 2006.

Inte minst behöver vi minst en mandatperiod till för att implementera vår skolpolitik men också bibebehålla och utveckla äldreomsorgen utifrån de reformer som vi infört under 2008 och 2009.

När det gäller den ekonomiska styrningen är det oförändrad skattesats som gäller och vi ska samla i ladorna för osäkra år, men också för att vi bedömer att vi fortsatt behöver kvalitetshöja välfärdsservicen, där är skolan och äldreomsorgen viktiga områden. Vi kommer också från Fps sida att fortsätta prata nollbasbudgetering och omprioritering i befintlig budget för att skärpa den ekonomiska styrningen av stadens verksamheter, allt är inte lika viktigt hela tiden och vi måste bli duktigare på att prioritera rätt. Detta är en av mina absolut viktigaste utmaningarna den kommande mandatperioden.

Vill du läsa mer kan du besöka www.sr.se/vastmanland och söka på torsdagens nyhetsarkiv eller på www.tv4.se/malardalen för att se inslaget.

Tidningen VLT rapporterade nyligen att andelen ungdomar 18-24år som är arbetslösa är fler idag än samma period 2006. När vi tillrädde var det högkonjunktur i Sverige, men trots det var arbetslösheten mycket hög så också bland ungdomarna. Vi har fört och kommer fortsätta föra en aktiv skol-och gymnasiepolitik för att förebygga att ungdomar lämnar skolan med ofullständiga betyg- detta är oftast huvudorsaken till att man inte får ett arbete. Man saknar helt enkelt grundläggande kunskaper för att ta nästa steg. En annan viktig reform är lärlingsutbildningarna som jag också debatterar med Socialdemokraterna i dagens VLT 25/8 och ställer frågan varför de vill fortsätta tvinga alla gymnasieelever att bli högskolebehöriga när många ungdomar som är yrkesintresserade riskerar att slås ut? Vi får se om de svarar!

Andelen unga arbetslösa 18-24 år sjönk till 800 personer i maj 2008 och därefter när den finansiella krisen slog till drabbades även våra företag i regionen, samtidigt som vi haft de största demografiska ungdomskullarna på många år vilket också påverkar statistiken. I maj 2010 hade andelen sjunkit från 1800 till 1600 för att nu återigen visa drygt 1800. Jag tror att i takt med att utbildningarna drar igång på yrkesutbildningarna och högskolorna så kommer andelen att minska. Men det viktigaste är att vi har koll på ungdomarna och att vi benar ut var de gör. Det är inte så att det sitter 1600-1800 ungdomar hemma passivt. De flesta studerar deltid eller heltid eller deltar i en sysselsättning, praktik eller kortare utbildning. Detta är ett resultat av att vi avsatt resurser till arbetsmarknadsinsatser och yrkes-och vuxenutbildning för att underlätta steget vidare till arbete.

Idag är det skolstart på allvar. Några elever var på upprop i torsdags och fredags, men idag börjar skolan på allvar. Idag har jag på VLT debatt redogjort för några av Folkpartiets viktigaste förslag inom skolområdet, dels det vi genomfört, men också sådant som vi går till val på exempelvis högre lärarlöner, bättre fokus och fortbildning på lärarkompetensfrågan men också permanenta den läsa-skriva-räkna-garanti som Fp fick gehör för när vi tillträdde hösten 2006. Satsningen kunde sjösättas hösten 2008 och nu vill vi permanenta satsningen i grundskolans år 3.

Dagens Nyheter tar upp frågan om elever som mobbas i skolan, i min VLT-artikel nämner jag det beslut vi tog under våren att granska grundskolornas och gymnasieskolornas arbete och rutiner. Vi har valt ut de enheter som har bäst och sämst resultat för att kunna jämföra och hitta de metoder som tillämpas för att förebygga mobbning. Folkpartiet accepterar inte mobbning i skolan och skolornas rektorer och lärare måste agera mycket snabbare och direkt. Som sista åtgärd måste en elev flyttas till en annan skola och få stöd där. Jag är övertygad om att rektorerna idag inte tillämpar alla de instrument som står till buds. Detta är en viktig fråga och vi skolpolitiker har klart deklarerat vår ståndpunkt – yttrest är det rektor som är ansvarig på enhetsnivå och jag förväntar mig att föräldrar kontaktas direkt och att skolan agerar direkt.

När affischerna syns utmed vägarna börjar det kännas som att det är valrörelse på ”riktigt”. I allafall tycker många medborgare att det är så för det syns mer påtagligt när man ska till affären eller besöka sina vänner i en annan stadsdel. För mig och Folkpartiet har det varit viktigt att hela tiden vara aktiva och driva de frågor vi tror på, oavsett om vi får majoritet för frågan eller inte. I majoritetställning har vi kunnat genomföra mycket av vår politik, men det återstår en del frågor som vi inte är överens med alla andra partier, men vi måste fortsätta bilda opionon och driva på. Ett konkret exempel på kommunal nivå är högre lärarlöner eller inrättande av en äldreombudsman som enbart Fp driver. En annan som jag och Fp drivit sedan 2007 ensamma är närpolis på Bäckby. Beslut om detta kan fattas i polisstyrelsen, men i den styrelsen sitter lokala och regionala politiker som faktiskt kan påverka, hittills har vi inte fått gehör för vårt krav, men vi ger inte upp- frågan är med i det lokala valmanifest som jag presenterade i tisdags.

Affischerna kommer nu att bli fler och fler, så också reklaminslagen och annonserna. Min övertygelse är att detta inte påverkar väljarna egentligen, mer än att de uppmärksammas på att man finns och de får ett ansikte på olika kandidater. Man får se detta mer som komplement till alla andra aktiviteter, utspel, artiklar, besök etc som man gör under mandatperioden. Politik handlar om att bygga upp ett förtroende i under en längre tid och kommunicera varför man driver vissa frågor och vad det är man vill påverka/lösa i samhället – det har varit mitt sätt att arbeta och det kommer jag att fortsätta med i denna valrörelse.

Idag rapporterar VLT från min och Ragnhild Källbergs presentation igår av Fp Västerås manifest inför det viktiga valet den 19 september. Vi höll till på fina Herrgärdsskolan i centrala Västerås och berätta om våra viktigaste frågor inför valet. Oförändrad skattesats och huvudfokus på skolan- vår främsta utmaning i Västerås. Vi har också flera konkreta förslag för att förbättra integrationen av nyanlända i Västerås men också ett antal punkter för en värdigare äldreomsorg och förbättra villkoren för de funktionshindrade. Vi kommer nu att på olika sätt kommunicera våra idéer och förslag för Västerås framtid inom för oss viktiga områden ihopp om ett starkt stöd på valdagen för en socialliberal politik. Läs också inslaget om vårt fp-krav på högre löner och ingångslöner för lärarna på www.vlt.se.

Följer nyhetsinslag där Aktuellt konstaterat att Socialdemokraterna och Moderaterna låter mer och mer som varandra. Det är väl bra om man har en samsyn i viktiga frågor såsom försvaret, energipolitiken och utrikespolitiken kanske. Men det får inte bli som i EP-valet juni 2009 där S och M knappt drev några frågor. Skillnaden nu är visserligen att båda gör utspel men det låter identiskt. Jag tror trots allt att det finns stora skillnader, dels ideologiskt men också sakpolitiskt, inte minst gäller det skattepolitiken och den ekonmiska politiken. Här är S inte ens överens med exempelvis Vänsterpartiet.

Folkpartiet skiljer ut sig i många frågor både gentemot Moderaterna men också mot Socialdemokraterna och Vänsterpartiet – det gäller vår integrationspolitik, vår skolpolitik men också vår syn på EU, euron och kärnkraften som en viktig del i energipolitiken. Vi har också ett engagemang i äldre-och handikappfrågor som jag saknar ibland hos de andra partierna.

Det gäller alltså att granska partierna och jämföra innan det är dags att bestämma sig.

Nästa sida »