juli 2010


Frågan om romernas situation i Italien väckte många känslor och hur regeringen där behandlade minoriteterna, sedan kom Bulgarien och Rumänien. Nu har turen kommit till Frankrike, presidenten tar i med hårdhanskarna direkt och har beordrat rivning av läger och platser där romer bor. Jag delar fullt behovet av att det ska råda ordning och reda och att staten ska vidta åtgärder mot brottslingar eller grov kriminalitet. Följer man inte landets lagar i vissa avseenden så ska man få en chans i domstol och därefter få sitt straff, eller om franska regler tillåter, utvisas till sitt ”ursprungsland”. Men hanteringen och tonen i hela frågan kring romerna är skrämmande och skamligt för Europa och speciellt när det är länder inom den europeiska unionen som bedriver denna jakt på minoriteterna. Uppenbarligen har inte de fina paragraferna och texterna så stor betydelse i EU när det kommer till minoriteter. Kärnan i EU:s dokument är fred med varandra, samarbete, fri rörlighet. Begår någon brott i Sverige eller i ett annat EU-land så måste det hanteras på ett rättsäkert sätt.

Sverige måste protestera, i detta fall EU-minister Birgitta Ohlsson och utrikesminister Carl Bildt, det finns demokratiska värderingar som vi har till uppgift att beskydda. I Sverige rapporteras också idag i bl.a. Dagens Nyheter om hur man hanterar romer som tigger, även här visar det att myndigheter agerar och tillmäpar lagen på olika sätt. Frågan om romerna i Sverige och nu gäller det inte just resande i Europa, måste hanteras på ett mer ödmjukt sätt. Kommuerna är det viktigaste aktörerna för ytterst handlar det om bostad, egen försörjning och utbildning. Vår utmaning i Västerås är just utbildning och arbete, att få fler att klara skolan och minska andelen i bidragsberoende- det är möjligt för romerna vill inte leva på bidrag men det vill heller inte bli diskriminerade. Samhället och vi politiker har ett stort ansvar att hjälpa till att arbeta bort fördomarna och öka kunskaperna kring villkoren för romerna först då kan vi lösa de samhällasproblem som finns, inte fatta fler lagar som ökar intoleransen i samhället.

Annonser

Socialdemokraternas oppositionsråd, skriver i sitt korta andra inlägg i VLT idag om ”kluvna folkpartister”. Detta är bara påhitt och ett sätt att vilseleda västeråsarna. Min och Ranghild Källbergs inlägg för 2 veckor sedan slår fast Folkpartiets politik inför valet 2010, i enlighet med vårt kommunala handlingsprogram, de kommunala bolagen ska vi behålla i kommunal ägo såsom Mimer, Mälarhamnar, Flygplatsen och inte minst Mälarenergi AB. Att komma och påstå något annat är bara trams. Jag hoppas att VLTs ledarredaktion också publicerar mitt svar till Ulla Persson eftersom undertecknad och Ragnhild Källberg initerade inlägget först för att förtydliga att Folkpartiets linje inte påverkas alls av att ett nätverk utanför partiet driver andra åsikter.

Nyss hemkommen från en utlandsresa får jag återigen ta del av tråkiga nyheter i VLT att stadsdelen Bäckby under lördagen utatts för ett bombattentat och ett rånförsök mot bankomaten. Det brottsförebyggande arbetet i Västerås behöver bli mycket bättre och fokus på Bäckby som vi initierat våren 2009 är bra. Trots våra ansträngningar för ett tryggare Västerås och trygga stadsdelar kommer det att vara svårt att förhindra brott och skadegörelser. Enligt bostadsföretaget Mimer på Bäckby har man också haft bekymmer på vissa gator men med hjälp av nya rutiner, samverkan mot brott och ett aktivt arbete mot klotter så börjar det hända positiva saker. Mitt i allt detta inträffar för andra gången på kort tid allvarliga brott, för någon månad sedan ett rån utanför LIDL och nu en bomb mot bankomaten i centrum.

Vi driver sedan 2007 kravet på en permanent närpolis på Bäckby och gärna vid centrum, samtidigt ska vi vara medvetna om att när kriminella vill begå brott så kommer inte en närpolis att vara avskräckande. Men närpolisen har många andra funktioner och är betydelsefull i att skapa en känsla av att man tillsammans med unga och de boende i området kan bidra till ökad trygghet och mindre skadegörelser. Det som inträffat i Västerås är inte acceptabelt och att kriminella valt området Bäckby den senaste tiden är oroande. Vi måste nu gemensamt visa att vi inte tolerarar brott av den här karaktären inte minst med tanke på de boendet trygghet.

Läser Anders Teljebäcks (s) replik till mig i gårdagens VLT med anledning av en tidigare artikel av mig med rubriken ”S undviker skoldebatten”. Jag syftar på alla de inlägg jag haft i olika media som oppositionspartiet Socialdemokraterna inte velat besvara eller kommentera. Men ibland gör de det som denna gång. I Västerås tidning har jag haft två artiklar under maj-juni dels om skolpolitiken, dels om handikappolitiken- inte en enda reaktion från Socialdemokraterna. Under mandatperioden har jag också vid ett antal tillfällen kontaktat s-politiker för att utmana de inom i första hand skolfrågorna men också ekonomi, arbetsmarknad; till och med inom energipolitiken då jag frågade Ulla Persson som är gruppledare för (s).

I Folkpartiet har vi en ganska enkel modell – jag kontaktar den politiker jag vill utmana, då förväntar vi ett positivt eller negativt svar. Om man säger nej kan det då bero på olika skäl, men om intresse finns så förväntar vi oss ett ja. Men så enkelt är det inte när det kommer till Socialdemokraterna i Västerås. Jag har lärt mig följande av deras s-kansli:

1. Den som vill debattera (i detta fall jag) ska, gå till Fps kansli och skriftligen skicka en förfrågan till arbetarkommuens styrelse i Västerås. 2 Styrelsen för socialdemokraterna tar ställning till om förfrågan om debattutmaning ska bifallas. 3. Här kommer det märkvärdigaste: arbetarkommuens styrelse beslutar vem jag ska få debattera emot om man bifaller ansökan. Det vill säga om jag utmanar en s-skolpolitiker eller min motsvarighet i S som gruppledare, Ulla Persson om arbetsmarknad eller den ekonmiska politiken, så kan styrelsen besluta att jag ska debattera mot en annan s-politiker.

Detta upplägg har resulterat i att inte en enda debatt har kunnat hållas mellan Folkpartiet och Socialdemokraterna. Det är inte konstigt med denna byråkrati som verkar gälla inom det socialdemokratiska partiet. Då räknar jag inte med de som andra organisationer arrangerar och där vi deltar på samma villkor som andra partier i kommunfullmäktige. Teljebäck påstår i VLTs replik att jag lyste med min frånvaro. Fakta är att jag frågade om de kunde flytta debatten en vecka då jag var bortrest det aktuella datumet men s-kanslisten svarade att det inte är aktuellt. Folkpartiet företräddes då av vår ledamot i förskolenämnden. Jag hade gärna deltagit i skoldebatten, dels för att jag är ordförande i en av skolnämnderna, men också ledamot av en annan skolnämnd samt talesperson i skolpolitiska frågor. Folkpartiet kommer att fortsätta utamana socialdemokraterna inom flera viktiga politikområden och skolan är bara en del. Flera intresseanmälningar är också skickade till bl.a Sveriges radio där jag ständigt utmanar S inom områdena ekonomi, skola, arbetsmarknad. Jag hoppas snart på ett svar.

Mycket intressant artikel på DN Debatt om ungdomsarbetslösheten och statistik. Dessa frågor har jag också försökt lyfta på olika sätt i den lokala debatten. Att majoriteten av de som finns i statistiken antingen är för unga för att arbeta, de går fortfarande på gymnasieskolan eller också det att man är inskriven på arbetsförmedlingen men studerar heltid eller arbetar deltid.

Folkpartiet kommer därför att prioritera uppföljningsuppdraget av ungdomarna för att reda ut vilka som faktiskt är arbetslösa och vilka som gör andra saker och får en inkomst via familj, arbete eller studielån. Dessa fakta är avgörande för de beslut vi fattar som ansvariga politiker.

 SCBs artikel är i det avseendet välkommen för att nyansera debatten lite även om vi ska ta frågan om ungdomsarbetslöshet på allvar även fortsättningsvis, för det har vi verkligen gjort i Västerås inte enbart genom utspel, pressmeddelanden och artiklar utan i faktiska ekonomiska och politiska prioriteringar. Om man enbart lyssnar till Socialdemokraterna i Västerås kan man tro att ungdomsarbetslösheten dels är ett resultat av vår politik, dels att den aldrig varit så hög. Då glömmer de saker lätt – att när de styrde 1994-2006 så var arbetslösheten bland ungdomarna ännu högre, även den totala arbetslösheten i Västerås. Folkpartiet kommer fortsatt arbeta för en bättre skola och för att bryta människors bidragsberoende och här har vi en helt annan ansats och politik än de lösningar (s) föreslår.

Igår medverkade jag i egenskap av riksdagskandidat vid LRFs (lantbrukarna) arrangemang vid Brunnby Gård i Västerås. Flertalet partiet var representerade dock hade Vänsterpartiet och Miljöpartiet meddelat förhinder. Jag deltog i samma debatt inför valet 2006 och precis som då var fokus på våra partiets inställning till de gröna näringarna, men mest fokus låg på vår syn på EU:s jordbrukspolitik. Från Fps sida intar vi helt klart en mer rak och tydlig linje än alla andra partiet: fasa ut alla subventioner och ströd, ersätt bönder som bidrar till nyttigheter för miljö och klimat men inte för produktion och öka frihandeln med omvärlden. Jag upplevde de andra partierna somer protektionister. Folkpartiet ser gärna en inhemsk svensk produktion av livsmedel och andra varor, men det ska ske på marknadens villkor utan att staten ska snedvrida konkurrensen. Svensk mat och svenska grönsaker och frukter håller en så pass hög kvalitet att många av oss konsumenter är beredda att betala ett högre pris. Men det betyder inte att vi ska stänga ut billigare alternativ i affärerna. Man måste få välja och handla det man tycker är rimligt utifrån från pris också. Folkpartiet tycker att däremot ska ställas tuffa krav på ursprungsmärkning och att tuffa krav på andra länder på kvalitet, mindre anvädning av farliga medel i produktionen men också på ett gott djurskydd- något som vår europaparlamentariker Marit Paulsen fortfarande slåss för i Europaparlamentet.

Debatten tog också upp konkurrensen och villkoren för företagen och Folkpartiet och alliansens partier har en mer företagsvänlig politik än de rödgröna förslagen där man vill höja olika skatter och avgifter, bl.a. en kilometerskatt som också skulle inverka negativt för de gröna näringarna att överleva på landsbygden.

Summan av dagen var mycket positiv en liberal miljöpolitik och ett aktivt Folkpartiet i EU inte minst med Marit Paulsen visar att vårt parti har många bra idéer för en bättre och effektivare jordbrukspolitik än den som idag bedrivs i EU.

Läser på DN.se och SvD.se att den rdögröna oppositionen nu presenterat ett förslag att man, om de hamnar i regering, kan införa betyg från årskurs sju istället för dagens system från årskurs åtta. Detta besked gör de på Folkpartiets dag i Almedalen och det är väl bra att de rödgröna visar ett litet halvhjärtat intresse för en av de absolut viktigaste frågor som väljarna rankar som högst bland 1-5 viktigaste frågorna i samhället. Men vänsterpartiets och miljöpartiets omsvängning litar jag inte på ett dugg. Vänsterpartiet är emot betyg och jag tror att de kan villkora att det ska vara bara G eller IG. Mp har velat fram och tillbaka och jag vet egentligen inte vad de tycker i betygsfrågan. Att införa betyg från årskurs 7 istället för årskurs 8 är egentligen inte något kontroversiellt. Folkpartiet vill införa betyg från årskurs och det i flera betygssteg, det tror jag på. På sikt vill jag verka för att betyg införs ännu tidigare i skolan.

Men skolpolitiken handlar inte enbart om betyg. Hela socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets ansats är olika och löser inte skolans kvalitetsproblem. Socialdemokraterna har inget kvalitetstänk och gillar inte tidiga utvärderingar och uppföljningar, de ställer inga krav och låter obehöriga elever komma in på gymnasiet. De har också bidragit till att lärare har kunnat anställas trots obehörighet. Vänsterpartiet är emot friskolor och vill inte att elever ska kunna välja skola själva. Miljöpartiet saknar en skolpolitisk uppfattning som är begriplig och det enda som jag känner till är att partiet är för fristående skolor.

Med de erfarenheter jag har av de tre helt olika partiernas skolpolitik är min slutsats att oppositionen inte alls är överens om vilken skolpolitik de vill driva vid ett eventuellt regeringensskifte. Dagens utspel är just det, endast ett utspel. Min röst lägger jag på Folkpartiets skolpolitik som tar kunskapsskolan i försvar och vill värna och stärka lärarnas status och arbetar tydligt mot mobbning i skolan.

Nästa sida »