juni 2010


Idag kommenterar jag i Tv4 Mälardalen den senaste statistiken från Arbetsförmedlingen per sista maj att andelen arbetssökande 18-24 år sjunkit från över 1800 i januari till drygt 1600. Detta är förstås ett positivt tecken, att våra insatser och den beredskap vi har också bidragit till att fler ungdomar faktiskt kommer ut i arbete eller går vidare till studier. Statistiken är alltid en ögonblicksbild och saker och ting kan förändras åt alla håll. Budskapet från mig och Folkpartiet är att skolan och jobben är våra viktigaste frågor och att vi kommer fortsätta prioriteria insatser från dag ett, men också vuxenutbildning etc för ungdomar som blir arbetslösa. Långsiktigt löser inga politiker arbetslösheten med mer pengar som Socialdemokraterna tycks tro eller fler praktikplatser som Vänsterpartiet tror. Arbetslösheten minskar om vi har en bättre skola och en gymnasieskola med yrkesutbildningar som inte slår ut ungdomar ut i arbetslöshet. Den skolpolitik S förespråkar inför valet skulle enligt mig bidra till mer utslagning på arbetsmarknaden.

Vi kommer fortsätta arbeta förebyggande, men inte minst ha en beredskap ekonomiskt också ifall vi behöver vidta fler åtgärder för att kortsiktigt hantera en ungdomsarbetslöshet som fortfarande är för hög dels på grund av demografin, dels för att näringslivet inte helt kommit upp i den positiva nivån som under 2007-2008 – men utvecklingen nu är positivare än på länge.

Annonser

De senaste dagarna har varit intressanta av flera skäl i den lokala politiken. Socialdemokraterna som först våren 2009 gjorde ett lokalt utspel om ungdomsarbetslösheten har nu också presenterat en kort rapport som kommenteras i media och som jag också fått kommentera. I debatten säger S inget om år 2006, 2007, 2008. Frågan drev de inte ens trots att vi har många unga som årligen kommer med obehörighet till gymnasiet och därmed ett antal ungdomar som årligen hoppar av gymnasieskolan ut i arbetslöshet eller om de lyckas ordna ett jobb privat. En del ungdomar har så pass dåliga förkunskaper att de lämnar gymnasieskolan utan slutbetyg, och även detta kan leda till ungdomsarbetslöshet. Detta är resultatet av en kravlös socialdemokratisk skolpolitik, men S väljer förstås att inte kommentera detta.

Folkpartiet har aktivt jobbat med att förebygga ungdomsarbetslösheten sedan vi tillträdde 1 nov 2006. Ungdomsarbetslösheten var hög trots en högkonjunktur. Att S och numera också V, ett par månader före valet, börjar göra utspel är tyvärr endast en del av valrörelsen och visar att man inte tidigare brytt sig om dessa viktiga frågor. S väljer heller inte att berätta vad Folkpartiet och Västeråsalliansen gjort i Västerås, för det passar inte deras behov av att svartmåla ”den moderatstyrda alliansen” och skrämmas med Reinfeldt. Gabriel Wikströms bild kanske passar in på S-styrda kommuner som Köping, Karlskoga eller Norrköping, men definitivt inte i Västerås.

Här har vi prioriterat och satsat på insatser när unga blir arbetslösa, men sedan har vi ett fokus på det förebyggande och det säger S inget om i sin rapport. Alla förslag fokuserar på tiden från dett att en ungdom blir arbetslös och efteråt, till och med långtidsarbetslös. I senaste numret av Västerås tidning kallar jag detta för brandkårsutryckningar från S sida. I samma artikel pratar Gabriel Wikström om att nämnden som ansvarar för arbetsmarknadsfrågor gick med överskott med 16mkr. Men merparten av detta var på ungdomsgymnasiet och när tertialrapporten behandlades i nämnden fanns det inga andra yrkanden, därför känns det inte trovärdigt när Wikström försöker ta poäng på att de hade andra förslag, men det är inte sant – besök gärna Västerås stads hemsida och läs nämndprotokollen. Mitt viktigaste budskap är att vi har beredskap och att vi ekonomiskt och politiskt har och kommer att prioritera dessa frågor inför valet.

Hur som helst – vi välkomnar att även SSU intresserar sig för ungdomsarbetslöshetsfrågan – man utlovar mer pengar som om det ska lösa hela problematiken och man kan idag inte berätta hur man tänker finansiera dessa förslag. Det är en fråga som västeråsarna måste ställa till socialdemokraterna.

I torsdags meddelade Mp att de inför valet i september tänker redovisa ett manifest med S och V. Uppenbarligen baserade sig beslutet på personkemi och inte på sakpolitik. Vi önskar Mp lycka till i sina förhandlingar med S och V. Från min sida var vi tydliga med ett besked före sommaren så att vi dels kan börja formera den Västeråsallians som nu består av Fp, M, KD och C samt så vet västeråsarna att om de vill ha fortsatt ordning i ekonomin och att folkpartiets skolpolitik ska få genomslag så hoppas vi kunna få ett förnyat förtroende i september.

Avslutningsvis vill jag denna midsommardag tillönska er alla en Glad Midsommar!

Idag rapporterar VLT från gårdagens sammanträde med utbildnings-och arbetsmarknadsnämnden i Västerås. Ett av ärendena var information om arbetet med att förebygga mobbning och kränkande behandling på våra skolor. Bakgrunden var ett inittaiv som Folkpartiet och Västeråsalliansen tog i mars där vi inte nöjde oss med Skolinpektionens medskick att vi skulle följa upp om skolorna hade planer mot kränkande behandling. Vi vill tillsätta en extern utredning och vi avsatte extra resurser för att under våren granska gymnasieskolorna. Ett urval har gjort där man valt en stor gymnasieskola och en minde för att jämföra deras styrkor och svagheter utifrån dels våra årliga kvalitetsredovisningar, men också Skolinspektionens rekommendationer. Utredaren har intervjuat lärare, skolledning och elever och det har framkommit att det är vanligare att lärare säger kränkande saker till elever än att det är elever emellan som mobbar varandra. Detta får vi fortsätta analysera vidare. Uppdraget från nämnden var ändå att studera om det finns planer, om det finns rutiner, hur förankrade dessa är och hur man har involverat elever och lärare i detta förebyggande arbete från skolledningens sida. Kring detta fick jag inte en helt klar bild av under informationspunkten igår och vi kommer fortsätta följa dessa frågor och förväntar oss en samlad rapport med analys och rekommendationer till hösten, då kommer också några grundskolor att ingå i studien.

Oavsett detta så ska det råda nolltolerans mot mobbning och kränkande behandling och det gäller både lärare och elever. Jag förväntar mig att rektorerna tar sitt ansvar och vidtar åtgärder för att se till elever inte kränks eller att elever som har rasistika åsikter inte kränker andra skolkamrater på skolan. Skolan är inte en värdeneutral plats och rektor som är ytterst ansvarig har en stor roll i detta arbete som vi fortsatt kommer att granska och följa upp från nämndens sida.

Idag debatterade jag mot socialdemokraten Gabriel Wikström (s) – se inslaget på SR Västmanlands hemsida och lyssna på vår debatt. Socialdemokraternas ungdomsrapport som släpttes idag innehåller inga nyheter och är en upprepningar av flera förslag som vi i Folkpartiet och Västeråsalliansen infört de senaste åren i majoritet, exempelvis Folkpartiets idé om Arenan som vi beslutade om våren 2008. Den röstade S emot, men i deras ungdomsrapport idag menar de att de vill utveckla Arenan. Detta är inte trovärdigt. Vi tror väldigt mycket på Arenan för obehöriga elever efter grundskolan som vill ha stöd och vägledning för att välja rätt utbilning men också vara ett alternativ till den traditionella gymnasieskolan. Hamnar man rätt slipper vi tvinga ungdomar in på gymnasiet där de sedan hoppar av etc. Detta folkpartiförslag reserverade sig Socialdemokraterna emot våren 2008.

Man skriver också om att man vill ha lärlingsutbildningar. Vårt beslut om lärlingsutbildningar våren 2008 reserverade sig Socialdemokraterna emot. Det S inte säger i sitt dokument är att deras variant tvingar alla elever att läsa in högskolebehörighet. Vår uppfattning i Fp är att alla elever inte vill bli akademiker.

Socialdemokraterna vill bara ha mer av allt och finansierar detta med en skattehöjning på 65mkr. När jag ställer frågan till Anders Teljebäck, Ulla Persson och Gabriel Wikström konkret vad det är de saknar i våra beslut och satsingar mot ungdomsarbetslösheten så blir det knäpptyst. Dagens s-rapport måste vara vilseledande för väljaren med tanke på partiets agerande i nämnder och styrelser den senaste mandatperioden.

Det Gabriel Wikström och S glömmer att berätta om är att Västeråsalliansen satsar mest resurser i år på vuxenutbildningn och arbetsmarknad men också att ungdomsarbetslösheten minskat och är nu nere på 12.7% även om vi fortfarande har mycket kvar att göra.

Igår deltog jag i en träff med 20 ungdomar som nu sökt och antagits till vår satsning sommarlovsentreprenörer. Utbildnings-och arbetsmarknadsnämnden fattade beslutet för drygt 2 månader sedan och rekryteringen var i full gång direkt. Ungdomarna går på våra gymnasieskolor ellerhar precis tagit studenten och lämnat skolan för vidare studier i höst eller arbete. Nu har ungdomarna gått en kurs denna vecka och igår var det en miniavslutning innan deras entreprenörskapsperiod nu börjar och de får av oss ett startkapital på 2000kr per person som de ska använda för att starat ett företag, utveckla sin affärsidé, marknadsföra etc.

Vi hoppas och tror mycket på denna verksamhet som finns i ett 20-tal andra kommuner i landet med goda erfarenheter. Om försöksverksamheten utfaller positivt kommer vi förstås överväga att ha sommarlovsentrprenörer även nästa år vid sidan av de övriga jobb-och ungdomssatsningarna som Folkpartiet och Västeråsalliansen satsar på, där det vanligaste är sommarjobb för gymnasieungdomar.

Igår lyssnade jag på sista partiledardebatten innan valet om 94 dagar. Regeringen och Folkpartiet tog debatten med de röd-gröna på ett bra sätt och Fp utmanade både Mp och V i skolpolitiken, men också inom försvars-och utrikespolitiken. Det märkliga är Sahlins verklighetsbild och hur hon ser på arbetslösheten och utvecklingen på det ekonomiska området. Att vi haft en ekonmisk kris låtsas Sahlin inte om. Att arbetslösheten är på väg ned och att andelen ungdomsarbetslösa också är på väg ner vill Sahlin inte heller prata så mycket om. Att utvecklingen ser bättre ut i Sverige än övriga Europa visar att regeringen hanterat svensk ekonomi bra. I Västerås ser vi också att det ljusnar och det är positivt, vi ska fortsätta ställa krav på besked av socialdemokraterna och vänsterpartiet, men i flera artiklar jag haft kring skolpolitiken och handikappolitiken lokalt så har de varit passiva och totalt tysta- jag undrar vad det kan bero på.

Sveriges radio och Sveriges Television rapporterar dagligen i princip om kandidaterna inför det viktiga valet i september. Det rapporteras om all från löneläge, ålder till utrikes födda. Varje parti har granskats i samtliga tre val. SR Västmanland hade igår ett intressant inslag om att medborgare i vissa stadsdelar upplever att politiker inte syns. Jag kan förstå att det kan kännas så men Västerås är en stor kommun med stora stadsdelar och de förtroendevalda arbetar på väldigt olika sätt. Några är heltidspolitiker men majoriteten är fritidspolitiker och kanske endast hinner delta i ett partigruppsmöte och ett nämndsammanträde en gång i månaden. De politiska partierna och deras organisationer arbetar också väldigt olika och enligt mig finns det inte någon riktig kampanjkultur inför val i Sverige och definitivt inte mellan valen och det är detta som är så synd. Det är detta som många väljare uppelever som brist på intresse från politikernas sida. Jag tycker att det är viktigt att vi syns ute i stadsdelar, deltar i debatter, seminarier, besöker verksamheter etc utöver de gånger man syns i media. Men det är också viktigt att medborgare också informerar sig via hemsidor, skickar brev eller hur man nu kontaktar oss, ex via de sociala medierna som Facebook.

SR Västmanland rapporterar också om att politiker inte bor i områden som Råby, Bäckby, Vallby. Områden som i valsammanhang förknippas med lågt valdeltagande etc. Men detta är förstås inte sant. I princip alla partier i kommunvalet har några politiker som bor just i dessa stadsdelar. Men det viktigaste är nog inte vart man råkar bo, det viktigaste är att man tar sitt uppdrag på allvar och att man är aktiv under hela mandatperioden så att väljrana får en relation till kandidaten och de frågor personen driver. Det är i allafall mitt sätt att se på mitt förtroendeuppdrag. Avslutninsgvis vill jag att spärrarna till samtliga val 5% i kommun och landsting och 8% i riksdagsvalet slopas helt. Det garanterar jag sätter fart på kandidaterna.

Nästa sida »