december 2009


År 2009 har minst sagt varit väldigt händelsrik på olika sätt. Som förtroendevald kan man inte undgå att nämna finans-och bostadskrisen som drabbade Sverige hösten 2008. Den kommunala politiken påvekas i allra högsta grad av ekonomin- det är basen för hela det politiska prioriteringsarbetet. Skatteintäkter, prognoser är något vi följer hela tiden samtidigt som vi måste ha en kortsiktig beredskap och en strategi för den långsiktiga ekonomiska politiken. I Västerås har vi haft ett mycket bra år även 2009. 2007 och 2008 var väldigt starka med stora överskott, lägre arbetslöshet och därmed färre i behov av försörjningsstöd. Ingången i 2009 var trots all stark ekonomiskt sett eftersom budgeten baseras på 2008 års siffror. Det som har varit vår utmaning och som jag tycker att Folkpartiet och Västeråsalliansen lyckats väldigt bra med är att vi kunnat landa verksamheten 2009 med överskott trots flera signaler under april och juni om att vi kraftigt ska få mindre skatteintäkter. Nu har visserligen regeringen skjutit till 100 mkr extra för 2010 och 2011 förhoppningsvis, men vi har en god ekonomi och en stor reserv avsatt i den sk. balansfonden.

Det som varit i fokus utifrån vårt perspektiv i lokalpolitiken har varit främst att fortsätta utveckla skolpolitiken och implementera de beslut som Folkpartiet varit med och tagit initiativ till, lokalt som på riksplanet. Vi har haft en granskning under året av Skolinspektionen och den har bekräftat de analyser vi gjort av skolan sedan vi satt i opposition. Nu får vi ett ännu bättre och opartiskt underlag att jobba vidare med fokus på kvalitet. Den andra utmaningen har varit att anpassa ekonomin inom förskolan och där har vi tvingats anpassa tillgängligheten till våra resurser – med effekten att barn i förskola till arbetssökande och föräldralediga inte får lika många timmar som förr. Trots våra förändringar ligger vi fortsatt ovan den minimigräns som finns i lagstiftningen. Tack vare Folkpartiet gjorde Västeråsalliansen också revideringar i höstens beslut och ökade antalet timmar på fritids och inom förskola för denna målgrupp av barn. Det vikitgaste som inte kommit fram i debatten tycker jag är att barn till föräldrar som deltar i arbetsmarknadspolitiska insatser eller till föräldrar som studerar på heltid ex inom Sfi inte alls berörs av detta beslut vilket är viktigt att påpeka.

Västerås har också aktivt arbetat med Barnens År, med barnkonventionen och avslutat projektet Pettersberg och stadsdelsutvecklingen där. Nu har vi, på initiativ av Folkpartiet, fattat beslut om att all fokus nu ska ligga på att utveckla stadsdelen Bäckby som är i stort behov av åtgärder både inom skolan, trygghetsaspekter, men också den fysiska planeringen. Västerås stadsdelar ska inte vara lika, men det ska vara lika tryggt och bra att bo och verka oavsett vilken stadsdel det rör sig om, det är en viktig utmaning och en viktig uppgift för mig som bl.a har ansvar för integration, utbildning, arbetsmarknad och stadsdelsutveckling/demokrati. Jag ser fram emot att arbeta vidare med alla föreningar, pensionärsföreningar och alla ungdomar och skolelever som redan hört av sig till mig på olika sätt.

Arbetet med att förbättra situationen för romerna fortsätter och 2010 ska vi implementera den preparand-sfi som vi nyligen fattat beslut om. Det är många kvinnor som berörs och jag ser det som en viktig jämsställdhetsfråga. Vi ska också fortsätta utveckla dialogen dels med romska företrädare men också med de finska föreningarna nu när Folkpartiet och Västeråsalliansen fattat beslut om att ansöka hos regeringen om att vi ska bli ett finskt förvaltningsområde. Jag hoppas att vi kan bli det under våren 2o1o. Arbetet med demokrati och ett ökat valdeltagande kommer också att vara i fokus, inte minst för demokratigruppens arbete som jag leder- det arbetat ser jag fram emot, alla partier i demokratigruppen är väldigt aktiva och angelägna om att öka delaktigheten  och höja valdeltagandet.

Internationellt hoppas jag att demokratikämpen Aung San Suu Kyi i Burma snart släpps från sin husarrest och tillåts ställa upp i det kommande valet samt att demokratirörelsen och oppositionen i Iran fortsatt får omvärldens stöd i sitt arbete trots den sittande regimen. 

Avslutningsvis vill jag tillönska alla läsare av min blogg ett Gott Nytt År!

Annonser

Folkpartiet och Västeråsalliansens beslut i maj 2009 att anslå resurser för att förebygga ungdomsarbetslösheten och erbjuda unga utan arbete vägledning mm, Allegro har visat sig vara framgångsrikt. Idag skriver VLT om detta i sin tidning. Resurserna möjliggör för 300 ungdomar som lämnat gymnasieskolan att få en strukturerad insats i form av arbetsplatsbesök, gruppvägledning mm. Drygt 150 ungdomar har sedan slutet av juni — slutet av november skrivit in sig i detta. Insatsen är 20dgr på deltid och man får en ersättning på 5000kr. Bakgrunden till vårt initiativ med Allegro var att skapa och erbjuda en brygga från det att man blir arbetslös till dess att man efter 90dagar får stöd via Arbetsförmedlingen. Istället för att ungdomar passivt ska sitta hemma eller vända sig till socialkonoret för försörjningsstöd införde vi denna möjlighet.

Nu har vi sett de första resultaten: 60% har under Allegrotiden gått till arbete eller studier (35 respektive 33), resterande ungdomar 40% gick in i Arbetsförmedlingens jobb- och utvecklingsgaranati. I nästa års budget har vi avsatt 10mkr extra för att förebygga ungdomsarbetslösheten och konceptet bygger på Allegero med skillanden att insatsen blir på 6 månader, deltid med avtalsenlig lön. I nästa ård arbetsmarknadsbudget är fokus i första hand på insatser för ungdomar vilket är en viktig politisk prioritering från vår sida i Västerås.

En kraftig majoritet av de tillfrågade i en SIFO-mätning, 9 av 10 säger nej till en SD-koalition, skriver Svenska Dagbladet idag och referar till en opinonsundersökning. Det är en tydlig markering att svenska folket helst inte vill se en regering beroende av ett aktivt/passivt stöd av det främlingsfientliga partiet Sverigedemokraterna. Men denna fråga handlar om en koalition med Sverigedemokraterna. I samma undersökning menar SIFO att partiet har ett potentiellt stöd av ca 10% av väljarkåren. Denna siffra ska inte underskattas och glömmas bort i diskussionen och analysen av denna mätning. Det de etablerade partierna måste göra är att fortsätta och aktivt berätta hur de tänker lösa de utmaningar och problem som finns och på det sättet tvinga ut Sverigedemokraterna på banan.

Tyvärr har flera av de större partierna valt att ligga lågt och medierna följer efter. Media ska granska alla partier, hela tiden. Inte bara augusti-september valåret 2010. Sverigedemokraterna bör sättas under lupp av media, men främst av de andra politiska partierna, Sverigedemokraterna slåss om samma väljare som de andra politiska partierna, inte med Aftonbladet eller Expressen. Folkpartiet liberalerna har alltid ett ansvar utifrån vår politik att ta debatten och visa alternativa lösnigar till Sverigedemokraternas plakatpolitik.

Ungdomar är inte främlingsfientliga – och svenskar i allmänhet är mer positiva till invandrare – detta enligt en färsk undersökning. Dessutom kommer Sverige inom en 10-15 år att ha brist på arbetskraft enligt Arbetsförmedlingen. Detta samtidigt som vår befolkning blir allt äldre. Oavsett så har alla aktörer ett ansvar att sätta SD under lupp. Det är typiskt att Sverige har en mobiliserad, koncentrerad bevakning och granskning av de politiska partierna, främst i anslutning till deras partikongresser/motsvarande. Aftonbladet har fått utstå kritik mot att man publicerade en artikel av Jimmie Åkesson, efter det har granskningen från både media och de andra partierna varit väldigt frånvarande.

På lång sikt så tror jag att det enda hållbara är allt det vi företrädare gör dagligen i vårt politiska arbete för att visa hur vi löser förebygger ungdomsarbetslöshet, bostadssegeregation och hur vi arbetar för att höja resultaten i skolorna. Det är den här typen av konkreta politiska insatser som är det viktigaste instrumentet mot Sverigedemokrater som får nationell uppmärksamhet så fort de säger eller skriver någon artikel om invandring och i synnerhet om muslimer. Vi diskuterar också flyktingmottagning i Västerås och vi har inlett ett samarbete med övriga länet för att få till en bra mottagning och en bättre integration. Men vårt arbete går inte ut på att hänga ut enskilda etniciteter, religioner eller där vi föreslår enkla lösningar som att vi ska skicka hem alla. Däremot ska vi vara tydliga med att man ska stäla krav för en bättren introduktion, att man ska lära sig det svenska språket samt att det är svensk lag som ska gälla alla som bor i Sverige. Till och med detta kan uppfattas som kontroversiellt för vissa personer, men egentligen är det självklara saker för oss oavsett om vi diskuterar detta i perspektivet äktenskap, skolpolitik, religiösa friskolor etc.

Idag kom en sen julhälsning till Folkpartiets och Miljöpartiets partiledare i en mätning kring förtroendet för partiledarna, refererad bl.a i Svenska Dagbladet. Fps och Mps partledare ökar mest när man tillfrågat ca 1000 personer om deras förtroende för de politiska företrädarna. Det finns ingen koppling i Sverige historiskt till valresultat som är baserade enbart på en partiledares popularitet, möjligen kan ett undantag vara den sk Westerbergeffekten i valet 1985. Den här typen av undersökningar får man trots allt ta med en stor nypa salt. Ibland är frågorna vilket parti gillar du, en annan fråga brukar vara vilket parti skulle du rösta på om det vore val idag? Det är små nyanser av frågan men viktiga nyanser huruvida man allmänt tycker att ett politiskt parti är attraktivt och om man kan gå ett steg till och välja just det partiet på valdagen. Det är självklart vår ambition som politiska partier att man dels ska kunna känna igen våra företrädare, våra folkpartirepresentanter ska gärna förknippas med ett visst engagemang eller vissa frågor annars försvinner man i den stora mängden ”politiker” – därför är det oerhört viktigt med att Sverige fortsätter arbetet med att avskaffa ala %-spärrar i de olika valen till kommunfullmäktige och riksdagen ex. Spärren till riksdagen som idag är 8% ska sänkas till 5% inför valet 2014, det är jättebra, men jag hoppas att spärren en dag slopas helt – då får väljarna på riktigt helt avgöra vilka som ska företräda dem i beslutande församlingar. Det innebär också att större tryck på kandidater att verkligen vara aktiva och kämpa för sina uppdrag. I större partier som har 4-5 rikdsdagsledamöter eller 10-15 platser i kommunfullmäktige kan det ibland känns så tryggt med stolarna att man kanske inte är aktiv i högre utsträckning. I kommunen är detta inte så proeblematiskt eftersom det är fler medborgare som kryssar och det är lägre spärr.

Någonstans, trots partiledarens popularitet eller enkilda framträdande företrädare på riks och lokal nivå, personval etc, så finns det i botten ett politiskt uppdrag baserat på idéer och lösningar som vi som politiker tror är bra för framtiden och det är detta som medborgarna ytterst väljer emellan när man röstar på partiernas politik- men det är här personerna kommer- för partierna är inget som fungerar av sig själva- den utgörs av engagegarde, aktiva personer som på olika sätt förmedlar de politiska idéerna. I sammanhanget Miljöpartiet ska man dels utvärdera partiledaren, men man får inte glömma bort att granska partiets politik och dessutom vilka Wetterstrand vill samarbeta med och vilka konsekvsenser Mp:s politik och de övrigas (inom s och v) får på den nu förda politiken med Alliansregeringen. På samma sätt kan en som röstar borgerligt granska folkpartiets politik och i val avgöra vilket borgerligt parti ska få mest att säga till om i en koalitionsregering och om den regeringen ska få ett förnyat förtroende.

Idag vill jag tillönska alla en God Jul – jag hoppas att ni också passar på att vila, umgås med vänner och familj om man sedan får paket är det en bonus, men det viktigaste är att man får vara med sina vänner och släktingar och att man mår bra. God Jul från mig!

Ett av folkpartiets viktigaste krav vid bildandet av Alliansen 2006 var att vi ska ha trygga social-och sjukförsäkringar som fungerar när människor av olika skäl tvingas bort från sitt arbete, exempelvis vid sjukdom. Folkpartiets krav var att man ska få behålla 80% av sin tidigare inkomst för att kunna försörja sig och inte tvingas sälja sina saker. Samtidigt drev folkpartiet att de som fuskar med sjukförsäkringen inte ska ha någonting alls. I efterhand har regeringen på ett tydligt sätt drivit arbetslinjen och det är bra. Men den linjen ska inte slå blint på de som är sjuka. Därför är det en viktig del i den nya reformen som regeringen nu förtydligat att arbetslinjen gäller för de som kan arbeta. Sjuka ska få behålla sin sjukpenning och de ska inte prövas mot hela arbetsmarknaden. Dessutom så ska även de sjuka som en del av en rehabiliteringsprocess även få del av Arbetsförmedlingens tjänster för att kunna ta ett steg närmare arbetsmarknaden – men detta hela tiden utifrån den enskildes möjliheter, ork och vilja. Klarar man inte av dessa steg får man rehabilitering och behåller hela tiden sin sjukpenning som trots allt är en grundläggande ekonomisk trygghet för den enskilde. Svenska Dagbladet skriver om att denna väg inte är enkelriktad – man måste alltid kunna komma tillbaka och få sjukpenning. Regeringen var snabb i början och var inte tydlig med vilka olika vägar det finns för personer som har nedsatt arbetsförmåga eller långvarig sjukdom. De som är sjuka länge ska heller inte tvingas till något som har med arbete att göra – då är det inte arbetsmaknadspolitik som behövs utan en bra socialpolitik. Det är bra att regeringen nu har denna ansats.  Oppositionen med Mona Sahlin i spetsen har försökt ”hoppa in” i debatten och ta snabba poäng utan att kunna leverera en tydlig politik som både ger stöd för de sjuka, men också följer en arbetslinje för de som kan och vill ha rehabinsatser för att komma tillbaka till ett arbete om än på deltid. Socialdemokraterna har bullrat på och i brist på annan uppmärksamhet försökte de måla upp att de står ensamma på de sjuka sida – det lät bra tills dess att Expressen avslöjade ( Så mörkar S sin skuggbudget) att Socialdemokraterna även i sin alternativa ekonomiska budget utförsäkrar personer och spar pengar på detta. Regeringen har tagit till sig kritiken och även jag har framfört kritik och anpassat väsentliga delar i förslaget så att sjuka inte tvingas ut i arbete och utan sjukpenning. För min del kommer jag följa denna fråga och om det behövs reagera igen med uppvaktningar, brev mm för att vi fortsatt ska ha ett trygghetssystem som fungerar även när man blir sjuk och tvingas lämna sitt arbete.

Idag bemöter jag på VLT debatt en artikel från socialdemokraterna i Västerås. I deras inlägg menar man att man lärt sig en läxa i skolpolitiken och att man faktiskt ställer krav i skolan. I dagens debattinlägg efterfrågar jag vilka dessa, hittills okända, krav är och varför socialdemokraterna inte presenterat dessa i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Tvärtom kan vi inte minst genom nämndprotokoll och artiklar i media visa att (s) röstat emot alla större reformer och beslut i nämnden de senaste tre åren. Detta bevisar att man saknar ett trovärdigt alternativ i skolpolitiken och att man fortsätter driva en skolpolitik som vi fortfarande ser effekterna av, inte minst när vi studerar ungdomsarbetslöshetssiffrorna i Västerås.

Nästa sida »