november 2009


Idag rapporterar Dagens Nyheter om en intressant rapport som Skolverket kommer att släppa kring betygssättningen av gymnasieeleverna. Skolverket har studerat 469 klasser runt om i landet och tittat på både kommunala och fristående skolor. I det avseendet konstateras inga större skillander. Däremot kan det skilja sig i samma kommun väldigt mycket. Skolverket konstaterar att det beror på läraren och att det för eleven blir som ett lotterti. Detta är förstås inte acceptabelt efters0m ett sådant system inte är rättsäkert. Därför tycker jag att man ska införa rätten att överprvöva sitt betyg men också att lärarna arbetar mer i team och använder second-opinion-modellen där en kollega får titta på underlaget och ge sin syn på vilket betyg en elev ska få om man ser till de kursplaner som finns för skolan. Det är viktigt att Skolverket uppmärksammar gymnasieskolans betygssättning också, allt för mycket fokus har varit på grundskolan. Delvis kan jag förstå detta eftersom det är skolplikt och att det är viktigt att mäta betygen i grundskolan. Samtidigt har det varit väldigt lätt att komma in på gymnasieskolan och på vissa håll och kanter väldigt lätt att lämna gymnasieskolan. Men eleverna har då inte alltid med sig ett slutbetyg och därmed en godkänd gymnasieutbildning, eller så har de fått snälla betyg även på gymnasienivå och får istället svårt att hänga med på universitetsnivå. Svensk gymnasieskola har problem och har haft det i många år. Regeringen måste vidta kraftfulla åtgärder för att lärare ska fortbilda sig hela tiden, inte endast när man går lärarutbildningen. Lärarutbildningen måste reformeras och statens Skolinspektion måste få tuffare uppdrag och tätare uppdrag. Skolans resultat och inehåll i betygen är avgörande för eleverna men också för deras framtida utsikter och påverkar arbetsmarknaden också. Ser fram emot att läsa hela rapporten.

Annonser

Igår besökte jag Rättvik i Dalarna för att hålla ett anförande på folkpartiets konferens. Det var en bra träff med många nya engagerade medlemmar men också vänner som har betydelsefulla uppdrag i sina kommuner. Det är alltid värdefullt att ses och utbyta tips och erfarenheter på hur vi arbetar i vardagen och vilka liberala utmaningar vi har i samhället. När jag åkte tillbaka från Dalarna ner till Västmanland noterade jag att det endast var 3 grader och att det snart kommer en riktig kall vinter. Och att det är första advent idag söndag. Städningen är över, men nu ska man plocka fram lite trevliga julsaker så det blir en bra stämning när vänner och släktingar kommer på besök. Vi börjar med adventsljustakarna så får vi se vad vi hittar senare i påsarna. Ha en bra första advent.

Nu är det knappt ett år kvar till valet och nu haglar opinionsmätningarna. Men det kommer att bli värre ju närmare valet. Idag presenteras ytterligare en mätning i Dagens Nyheter. Det är intressant att notera att andelen osäkra i just denna mätning är ca 20% och det är en viktig grupp som partierna måste locka till sig. Det handlar om tydlighet i politiken och uppenbarligen har de nuvarande partierna en hemläxa. För folkpartiet liberalernas räkning tror jag väldigt mycket på de beslut vi fattade på landsmötet i Växjö nyligen och där vi markerade tydligt i skolpolitiken, kärnkraftsfråga, EU, Burma, euron, integrationspolitiken och arbetsrätten mm.

Ibland undrar jag hur Sverige skulle se ut med Jimmie Åkesson sittande i kanslihuset och dikterar svensk politik. Vad tycker han om friskolor, vad tycker han om Burma och Afghanistan? Vad vill han göra med inkomstskatterna och hur vill han hantera kärnkraftsfrågan för att rädda jobben inom industrin och bidra till ett bättre klimat? Är det bara invandrarna som irriterar och vad är problemet? Majoriteten av svenskarna vill ha ett välfärdsutbud värt namnet. Arbetsförmedlingens GD meddelade igår att arbetskraftsbrist kommer att uppstå inom de närmaste 10 åren. Just det, arbetskraftsbrist. Där är Sverige helt beroende av arbetskraftsinvandring. Vem ska annars hjälpa till på förskolorna och läsa tidningar på äldreboendet i framtiden? Sverigedemokraterna är ett rent populistiskt parti som för tillfället verkar fylla ett tomrum för 4-5% av tillfrågade möjliga väljare som är trötta på Sahlin och Reinfeldt eller som än så länge inte sett effekten av Billström och Sabunis reformer. Integrationspolitk är svårt, man måste vara envis och arbeta varje dag med individen i fokus och arbetslinjen. Men svensk politik och Sveriges utmaningar finns inte enbart inom integrationsområdet. Arbetsmarknadspolitiken och vår konkurrenskraft är viktiga så också skolpolitiken som är avgörande för hur vi i framtiden ska minska arbetslösheten och ungdomsarbetslösheten. Sverige är ett litet land som konkurrera med kunskap och demokrati – i en demokrati finns det utrymme att vara olika. Och detta gillar inte Sverigedemokraterna och Jimmie Åkesson. Tyvärr gör Sverigedemokraterna en enkel grej av det hela med lösningen: inga fler invandrare och nej till mångkultur. Min erfarenhet av svensk politik är att svenskarna inte har något emot invandrare som gör rätt för sig, att invandrar under många år haft stor betydelse sedan arbetskraftsinvandringen på 1940 och 1960-talen från Italien och Jugoslavien och att Sverige faktiskt är ett mångkultuellt samhälle och det är något Jimmie Åkesson snart måste inse.

Jag välkomnar regeringens och Nyamko Sabunis proposition som läggs idag där huvudansvaret för statens integrationspolitik överförs från kommunerna till Arbetsförmedlingen. Jag har i Västerås verkat för och delvis lyckats föra över delar av detta uppdrag från socialtjänsten till pedagogiska nämndernas stab som också har anavsar för arbetsmarknadspolitiken efter ett förslag från folkpartiet. Sedan 1 januari 2008 har min nämnd ansvar för både utbildning, vuxenutbildning, men också hela sfi-ansvaret (inkluderat flyktingar) samt arbetsmarknadsinsatser.

Kommunerna har haft ett frivilligt uppdrag att bedriva ”integrationspolitik” eller introduktion för nyanlända. Men i praktiken har alla kommuner någon slags verksamhet på uppdrag av staten. Sedan har det vissa år varit ett bekymmer att staten inte täckt kommunernas utgifter för att upprätthålla en god och effektiv introduktion av de nyanlända med konsekvensen att kvaliteten på insatser, utbildning, praktik etc varierat kraftigt beroende på vilken kommun man råkar bosätta sig i. Vi bedriver heldagsverksamhet för nyanlända flyktingar som invandrare. Vi ställer krav på deltagande inom SFI som ska bestå av både språkstudier och praktik. Men vissa kommuner erbjuder endast 2 timmar och sedan har man ingen sysselsättning eller språkinsatser. Detta upplägg är inget bra och riskerar att passivisera den enskilde istället för att snabbt sätta in en indivuduell plan som underlättar för personer att ta steget ut i arbete. Svenska Dagbladet skriver idag att regeringens planer får kritik och att Arbetsförmedlingen tidigare misslyckats i sitt uppdrag. Det stämmer. Men nu har vi en regering som omorganiserat Arbetsförmedlingens uppdrag och även om man nu får ansvaret för etableringen av nyanlända kommer kommunerna fortsatt att ha ett stort ansvar inom skola, bostad, barnomsorg mm för integrationen och introduktionen av de nyanlända. Det viktigaste bidraget är att vi förtydligar våra förväntningar att det är arbetslinjen som gäller för alla för att alla människor kan bidra. Integrationspolitik är ingen socialtjänstfråga, det handlar främst på utbildning och arbete. Det är liberal politik och därför vill jag ge detta en chans.

Igår meddelade jag att Västerås stad, beviljat projketet Vallby Unit ansökan på 50 000kr. Resurserna tas från kommunstyrelsens medel. Vallby är i fokus och vi ska på olika sätt bidra till att öka tryggheten och förebygga ungdomsarbetslösheten, inte minst genom att mötesplatsen som nu blir av också blir en trampolin ut i studier eller arbete. Jag tror ändå att de ungdomar som idag inte har sysselsättning helst vill ha ett arbete, en egen bostad och en egen lön, inte enbart träffas på en gård för äldre ungdomar i centrum av Vallby. Initialt tror jag ändå att mötesplatsen är viktig som just mötesplats där ungdomarna tillsammans med handledare kan få inspiration och motivation till att knyta kontakt med arbetslivet och så småningom se vilka möjligheter det faktiskt finns både inom kommunens verksamheter, men också ute i det privata näringslivet. Bidraget på 50 000kr ska vara en del av den finansiering som verksamheten behöver för att erbjuda insatser, bjuda in föreläsare, göra studiebesök, vägledningsinsatser mm. Projektet har också bl.a. vänt sig till länsstyrelsen och för projektets skull hoppas jag att även dem säger ja. Utöver dessa 50 000kr från kommunstyrelsen, har beslut redan tagits i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden om att öronmärka 10 platser inom ramen för vår satsning med ungdomsjobb. Dessa platser kostar ett antal miljoner kronor. Ungdomsjobb erbjuds ungdomar som lämnat gymnasieskolan utan godkända resultat och jobbet pågår i 6 månader på deltid. Tv4 Mälardalen gjorde ett inslag om detta, så också VLT .

Ett av de viktigaste förslagen i partistyrelsens förslag till integrationsprogram var att lyfta upp behovet av en medborgarkurs för alla nyanläda, öka kvaliteten i svenskundervisningen men också samhällsinformation, värderingar etc. Kursen ska erbjudas alla, men om man ansöker om medborgarskap ska detta vara obligatoriskt. En annan viktig del i förslaget är att vi vill ha en flexibiltet i när man kan få medborgarskap, idag är tiden ungefär 5-6 år om man har god vandel, dvs inte begått några brott etc. När jag besökte Finland i förra veckan var det flera som kritiserade der finska systemet med att man måste vänta i 10 år och att detta också bidraget till ett politiskt utanförskap för många med invandrarbakgrund.

Med vårt förslag kan man ex bli medborgare efter 2 eller 3 år om man klarar av en medborgarkurs. Med röstsiffrorna 83-71 skriver Svenska Dagbladet, så föll vårt förslag. Jag tycker ändå att det var ett jämnt ställningstagande och att det ändå är många som tycker att detta är viktigt. Jag beklagar att landsmötet inte biträdde förslaget och anser att vi tappat ett effektivt och bra förslag. Om vi kritiserar socialdemokraternas passivitet och brist på konkreta förslag så tycker jag att det är ännu viktigare att vi i folkpartiet har bra förslag som vi kan genomföra nationellt. Jag kommer forsatt opinionsbilda för ett sådant införande i framtiden. Jag arbetar själv med dessa frågor och har sett hur socialdemokraternas kravlösa politik lett till att många nyanlända, inte minst kvinnor, fortfarande efter många år i Sverige varken lärt sig svenska språket eller ordnar ett arbete. Det är vår uppgift att se till att ge en bra utbildning och en medborgarkurs och att vi tidigt ställer krav så att man får bättre chanser i arbetslivet och en egen försörjning. Nyamko Sabuni har mitt starkaste stöd i denna fråga. I avvaktan på detta får vi forsätta effektivisera och kvalitetshöja intoduktionen av nyanlända på det lokala planet i form av förebyggande av bostadssegregation, krav på heldagsverksamhet, vikten av heldagsverksamhet med både språk och praktik samt att vi har bra skolor för barnen så att de klarar av skolan.

Efter ett par dagar i Finland är jag nu i Växjö för folkpartiets landsmöte. I Finland höll jag ett anförande kring rubriken det mångkulturella samhället och demokrati. Jag återkommer med en längre rapport kring det besöket som hölls vid Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland, i Esbo, strax utanför Helsingfors.

Landsmötet inleddes med utskottsarbete och jag deltog i diskussionerna kring sverigedemokraterna och folkpartiets förhållning generellt till främlingsfientliga partier, men också utrikespolitiska frågor avhandlades. I denna del har jag anledning att komma tillbaka senare för att berätta om landsmötet kommer bifall en motion som jag skrivit.

På skolområdet blir det nog ingen större diskussion, men man vet aldrig och här har jag ett antal reservationer i partistyrelsen som jag tänker lyfta och debattera, det gäller frågan om betyg och friskoleetableringar.

Nästa sida »